• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Krzysztof

Krzysztof

czwartek, 08 wrzesień 2022 08:24

RLKS 2020-2027 - wsparcie przygotowawcze

czwartek, 08 wrzesień 2022 08:11

PLAN DZIAŁANIA

czwartek, 08 wrzesień 2022 08:01

UMOWA RAMOWA

czwartek, 08 wrzesień 2022 07:52

HARMONOGRAM NABORÓW

czwartek, 08 wrzesień 2022 07:50

LSR

czwartek, 08 wrzesień 2022 07:41

Dokumenty do konsultacji

czwartek, 08 wrzesień 2022 07:35

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Jednym z istotnych elementów opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, jest udział społeczności lokalnej w określaniu potrzeb i problemów danego obszaru oraz formułowaniu celów i planowanych przedsięwzięć, które będą miały szansę realizacji ze środków unijnych w nowym okresie programowania 2023-2027. W tym celu w październiku organizowane będą spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i instytucjami w formie wywiadów grupowych (tzw. fokusy)
z elementami „burzy mózgów” połączone z warsztatami roboczymi, z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego i gospodarczego reprezentującymi gminy : Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś Wielka.

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych 

05.10.2022 godz. 16.30 – Kijewo Królewskie (biuro LGD, ul. Chełmińska 7b)

06.10.2022 godz. 16.30 – Dąbrowa Chełmińska (Urząd Gminy)

17.10.2022 godz. 16.30 – Zławieś Wielka (sala GOPS)

18.10.2022 godz. 16.30 – Unisław ( Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu)

 

czwartek, 08 wrzesień 2022 07:33

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI 2022

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.

Jednym z istotnych elementów opracowania strategii, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, jest udział społeczności lokalnej w określaniu potrzeb i problemów danego obszaru oraz formułowaniu celów i planowanych przedsięwzięć, które będą miały szansę realizacji ze środków unijnych w nowym okresie programowania 2023-2027. W tym celu w październiku organizowane będą spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i instytucjami w formie wywiadów grupowych (tzw. fokusy) z elementami „burzy mózgów” połączone z warsztatami roboczymi, z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego i gospodarczego reprezentującymi gminy : Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś Wielka. Chcielibyśmy aby spotkania miały luźny charakter i przebiegały w przyjaznej atmosferze.

Na spotkania konsultacyjne (harmonogram - TU ) zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe (KGW, OSP), instytucje publiczne, przedstawicieli sołectw i zachęcamy do zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju Zakola Dolnej Wisły. W lokalnej strategii rozwoju znajdą się propozycje projektów ww. grup, które będą miałę szansę realizacji  z budżetu LGD „ Zakole Dolnej Wisły”  przez następne 7 lat.

W ramach planu włączenia społeczności w proces tworzenia partycypacyjnej strategii zaplanowano również inne formy konsultacji – badania ankietowe w formie kwestionariuszy  oraz w wersji ankiety internetowej. Badania ankietowe prowadzimy również podczas imprez plenerowych na obszarze wszystkich gmin Zakola.  Ponadto w Biurze LGD w Kijewie Królewskim prowadzony jest punkt  konsultacyjny  - mieszkańcy mają możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, uwagami oraz sugestiami. Serdecznie zapraszamy na spotkania i do naszego biura. To co zaplanujemy dziś, wpłynie na rozwój naszego obszaru  w ciągu kolejnych lat.

 

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI - DO POBRANIA

poniedziałek, 11 lipiec 2022 10:57

RLKS 2020-2027 - wsparcie przygotowawcze

 

Proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ważne dokumenty:

Proces przygotowania LSR w tym plan współpracy z lokalną społecznością

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

 

 

czwartek, 30 czerwiec 2022 09:00

OCENA I WYBÓR

OCENA I WYBÓR AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantów  złożonych w  związku z naborem wniosków o powierzenie grantów  nr 4/2022, w zakresie tematycznym:

Typ projektu SZOOP: 1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1. Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Program: EFS

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 10.08.202 r. podjęła decyzję o wyborze projektów objętych grantem, które zostaną dofinansowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (lista operacji zgodnych z LSR, lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady znajdują się w poniższych załącznikach)

 W załączeniu do artykułu do wglądu :

 1. Wzór odwołania
 2. Lista grantów zgodnych z LSR
 3. Lista grantów wybranych
 4. Protokół z posiedzenia Rady
Strona 1 z 18

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie