• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
czwartek, 30 grudzień 2021 10:25

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej 01/OW/2021

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kijewo Królewskie, dnia 30.12.2021 r.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD  01/OW/2021

przez

Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka  informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 1167 tekst jednolity 2019.06.15 ) pod tytułem: „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

I . Zakres tematyczny operacji własnej

Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń. zm): §2 pkt. 5) – zachowanie dziedzictwa lokalnego

II.  Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia określone w LSR:


Cel ogólny LSR : 2 -  Wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR:
 2.2: Generowanie warunków wzmacniających tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR:
2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły

III. Operacja zakłada realizację następujących wskaźników LSR:


- wskaźnik produktu:

Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 1

Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji produktów lokalnych – 1

Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji dziedzictwa lokalnego – 1

Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć przy udziale grup defaworyzowanych - 5


- wskaźnik rezultatu:

Liczba osób z grup de faworyzowanych u których wzrosła aktywności społeczna – 60

 IV.Wysokość limitu środków wynosi:

50.000,00 zł

 V.Poziom dofinansowania w wysokości nie wyższej niż:


70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;


95% kosztów kwalifikowanych (wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy) - w przypadku pozostałych podmiotów.

VI.Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na (opis zgodnie z fiszką projektową - zał nr 1. do ogłoszenia):

Tytuł projektu:   „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

Celem projektu jest promocja nadwiślańskiego dziedzictwa i produktów lokalnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły poprzez organizację cyklu wydarzeń i wydruk gry planszowej.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

1. Organizacja wydarzenia „Uroki pradoliny Wisły – aktywnie i ze smakiem” – rajd nordic walking połączony z nadwiślańską biesiadą produktów lokalnych przy ognisku dla około 50 osób, w tym należących do grup defaworyzowanych (zapewnienie 50 kompletów kijków, 50 plecaków odblaskowych, 1h pracy instruktora, wyżywienie dla około  50 osób, zapewnienie prelekcji na temat przyrody oraz znaczenia Wisły dla mieszkańców obszaru dawniej i dziś )

2. Organizacja wydarzenia „Piknik z obiektywem, czyli Wisła z perspektywy koca” – warsztaty fotograficzne połączone z piknikiem na wybrzeżu Wisły (wynagrodzenie instruktora fotografii 3h, koce piknikowe z logotypami 30 szt., poczęstunek dla około 30 osób, zakup termosa 10 l. )

3. Organizacja konkursu fotograficznego z nagrodami dla mieszkańców LGD pt. „Zakole z Wisłą nie tylko w nazwie” (opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, zapewnienie nagród 3 nagród za I, II i III  miejsce).

4. Opracowanie i wydruk gry planszowej promującej dziedzictwo lokalne Zakola Dolnej Wisły, nazwa gry „Zakolandia”- 500 szt.

5. Organizacja cyklu 4 spotkań dla dzieci i młodzieży z obszaru każdej z gmin Zakola pn. „Popołudnie z Zakolandią - czyli planszowe podróże po Zakolu Dolnej Wisły ” – najmłodsi poznają Zakole Dolnej Wisły podczas wspólnych rozgrywek w grę Zakolandia. Każdy uczestnik otrzymuje grę (zapewnienie sali, przygotowanie poczęstunku dla dzieci). Przewidywana liczba uczestników  - około 32 osoby.

6. Organizacja konkursu kulinarnego - „Nadwiślańskie smaki Świąt w Zakolu Dolnej Wisły– świąteczne przysmaki kuchni regionalnej na słodko i na wytrawnie” (wynajem sali, opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, w tym osoby znanej z programów kulinarnych w telewizji, zapewnienie nagród nagród za I, II i III  miejsce w 2 kategoriach (na słodko i na wytrawnie), biesiada wigilijna dla około 60 mieszkańców wraz z degustacją potraw konkursowych).

VII. Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów:

Dla podmiotów nie będących LGD – 68

Dla LGD - 65

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”  jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.zakolewisly.pl nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji.

VIII. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 31.12.2021 r. do 29.01.2022 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

IX. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

XI. Informacja o wymaganych dokumentach:

- Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

- Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

 1. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 2. osób prawnych: - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR; d. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, dotyczących wszystkich wspólników. 

- Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1: FISZKA PROJEKTOWA dla operacji własnej „Łączy nas Wisła - czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

Załącznik nr 2: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.

Załącznik nr 3: Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 4: Karta oceny Wykonawców

Załącznik nr 5: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 6: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 

 

Czytany 566 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie