• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

piątek, 12 sierpień 2022 08:42

OCENA I WYBÓR AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantów  złożonych w  związku z naborem wniosków o powierzenie grantów  nr 4/2022, w zakresie tematycznym:

Typ projektu SZOOP: 1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1. Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Program: EFS

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 10.08.202 r. podjęła decyzję o wyborze projektów objętych grantem, które zostaną dofinansowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (lista operacji zgodnych z LSR, lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady znajdują się w poniższych załącznikach)

 W załączeniu do artykułu do wglądu :

 1. Wzór odwołania
 2. Lista grantów zgodnych z LSR
 3. Lista grantów wybranych
 4. Protokół z posiedzenia Rady

Serdecznie zapraszamy liderów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej: „TRYGORT –  lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich z liderem na czele”  w województwie warmińsko-mazurskim.

Zadanie obejmuje organizację wizyty studyjnej ukierunkowanej na nabywanie dobrych praktyk  i umiejętności w zakresie aktywności społeczności wiejskich, ukierunkowanej na rozwój wspólnot, kapitału społecznego jak i na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich. Wizytowane miejsca, spotkania z lokalnymi liderami, działaczami mają na celu motywowanie uczestników wyjazdu do podejmowania kolejnych inicjatyw na swoich terenach.

UCZESTNICY WYJAZDU:

Udział może wziąć osoba pełnoletnia,  zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Uczestnikami wyjazdów mogą być osoby spełniające powyższe warunki i pełniące jedną z poniższych funkcji:

 • sołtys, radny, członek rady sołeckiej,
 • członek NGO, w tym OSP, KGW mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”,
 • Lokalny lider/Animator działań społecznych na obszarach wiejskich (dot. obszaru działania LGD „Zakole Dolnej Wisły") działający na rzecz swojego sołectwa.

ZASADY REKRUTACJI:
Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

Forma zgłoszenia: Karta zgłoszeniowa dostępna w załącznikach

Termin zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 14:00.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są od 16 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

Formy składania Kart zgłoszeniowych:

 • osobiście w Biurze LGD– ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej  lub
 • mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez wysłanie podpisanego skanu Karty zgłoszeniowej (oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie)

Zapoznaj się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji dostępnym w załącznikach

Zadanie realizowane w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org

Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 10.08.2022 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” o godz 16.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 4/2022 -  przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Ocenie podlegać będzie 1 wniosek o powierzenie grantu.

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami
i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek obrad:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Wypełnienie kart poufności i bezstronności.
 4. Sprawdzenie quorum i parytetów oraz stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 7. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 8. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 10. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 11. Zakończenie posiedzenia.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 3/2022 na działanie w zakresie:

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Typ projektu SZOOP: Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży,
 w tym:

 1. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywkiw tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);
 2. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć.

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

 Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia wyników wraz z załącznikami znajduje się pod linkiem :

ogłoszenie wyników naboru 3/2022

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2022 na działanie w zakresie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 - Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną." Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia wyników wraz z załącznikami znajduje się pod linkiem :

ogłoszenie wyników naboru 2/2022

W dniach 27-29 czerwca 50–osobowa grupa lokalnych liderów z obszarów partnerskich LGD Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" oraz LGD Vistula-Terra Culmensis uczestniczyła w wizycie studyjnej w Zawoi – najdłuższej wsi w Polsce, malowniczo położonej w Beskidzie Żywieckim u podnóża Babiej Góry ⛰️⛰️⛰️
 
Podczas wizyty zatytułowanej "Zawoja - lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich z liderem na czele w województwie małopolskim” uczestnicy mieli okazję zapoznać się z inicjatywami na obszarach wiejskich, które mają wpływ na rozwój kapitału społecznego na obszarze gminy Zawoja. 
 
Przemierzając malowniczy podbabiogirski szlak Land Artu (nowoczesne rzeźby z drewna osadzone w naturalnej przestrzeni ) z przewodnikiem, liderzy mieli okazję posłuchać opowieści o specyfice i historii regionu oraz na temat możliwości animacji mieszkańców wokół szlaku tematycznego wsi.
 
W programie znalazło się również zwiedzanie skansenu Zawoi Markowe, podczas którego odbyły się warsztaty „Wianek na talerzu” – malowanie ceramicznych talerzy we wzory inspirowane naturą i wzornictwem babiogórskim z opowieścią etnografa.
 
Uczestnicy wizyty odwiedzili także lokalnego przedsiębiorcę – producenta szachów z drewna, który opowiedział o historii swojej firmy oraz zaprezentował swoją pracownię, dając przykład wykorzystania lokalnych zasobów do rozwoju biznesu na obszarach wiejskich.
Liderzy podczas wizyty odwiedzili również Babiogórskie Centrum Kultury, w którym zaprezentowany został nowoczesny obiekt służący mieszkańcom gminy, w nim Dyrektor Ośrodka Kultury opowiedziała jak kultura i tożsamość może być sposobem na animację mieszkańców. W tym miejscu odbył się również występ zespołu regionalnego Cieślica – pokaz tańca i śpiewu Górali Babiogórskich.
 
Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie z wójtem gminy Zawoja Marcinem Pająkiem oraz reprezentantami lokalnej LGD, a następnie z sołtyską Zawoi. Reprezentanci podmiotów działających w obszarze działalności na rzecz mieszkańców gminy zaprezentowali inicjatywy społeczne w gminie Zawoja oraz działania podejmowanych przez LGD na rzecz ożywienia świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną.
 
Wizyta była również okazją do integracji środowisk lokalnych liderów z obszarów partnerskich LGD uczestniczących w projekcie.
Mamy nadzieję, że wizyta, w tym zaprezentowane działania oraz poznani ludzie będą dla jej uczestników dużą dawką inspiracji do działań na rzecz ich społeczności lokalnych.
 
Zadanie organizowane w ramach promocji projektu współpracy
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
 
Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org
 
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
czwartek, 30 czerwiec 2022 11:00

Ogłoszenie o naborze wniosków

Kijewo Królewskie, 30.06.2022 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły na lata 2016-2023

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2022

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - LINK

Wspominamy piękne chwile podczas "Sołtysiady z Zakolem", jaka towarzyszyła Dniom Unisławia i obchodom 800 lecia Unisławia.
Dzięki Beacie i Wiciowi Tomaszewskim oraz Agnieszce Wróbel wraz synem z Ekologiczne Gospodarstwo Zielarskie Wróbel stworzyliśmy piękną wioskę sołecką.
Nasza wioska przyciągała amatorów pyrki z gzikiem, domowej lemoniady, pysznego chleba ze smalcem i atrakcji dla dzieci w stylu dawnej wsi.

Zaplanowane Warsztaty wyplatania wianków sobótkowych oraz pieczenia podpłomyków cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.


Podczas wydarzenia odbył się konkurs kulinarny dla sołectw "Kulinarna sołtysiada", w którym wzięło udział aż 10 sołectw z obszaru naszej LGD.

Laureatami konkursu zostały sołectwa :

I miejsce - zupa grzybowa z sosną Sołectwo Mozgowina,

II miejsce - tort truskawkowy z miętą Sołectwo Zławieś Wielka,

III - filet drobiowy w porach - Sołectwo Błoto.

Gratulujemy!!!!???


Serdecznie dziękujemy wszystkim sołectwom za udział w konkursie, przygotowane potrawy były pięknie podane i bardzo smaczne.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację naszej wioski.

Dziękujemy również Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu za owocną współpracę i gratulujemy kolejnej bardzo udanej imprezy jaką są Dni Unisławia ??❤️

 

Wydarzenie organizowane w ramach promocji projektu współpracy
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
Organizatorzy: Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły", Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Gmina Unisław.
Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
poniedziałek, 27 czerwiec 2022 10:58

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 04.07.2022 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny
i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

3.2.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu.

(1 wniosek)

2.1.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną (4 wnioski)

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności
 4. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły z wnioskodawcami

Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

3.2.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 1. Ocena wniosku o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 3. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 4. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 5. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

2.1.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 1. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 3. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 4. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 5. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 6. Zakończenie posiedzenia.
Wczoraj w pięknej świetlicy wiejskiej mieszczącej się w zrewitalizowanym budynku dawnej szkoły w Czemlewie odbyło się szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie połączone z podsumowaniem ubiegłorocznej edycji konkursu.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z ideą Programu nie tylko w teorii, ale również poznając dobre praktyki zaprezentowane przez zeszłorocznych grantobiorców, którzy pochwalili się efektami swoich działań.
Prezentacje były bardzo inspirujące i pełne pozytywnych emocji. Bardzo się cieszymy że tak małe granty przysłużyły się do realizacji tak dużych pod względem społecznym inicjatyw ???
Dziękujemy serdecznie za udział w spotkaniu i życzymy wielu ciekawych pomysłów w tegorocznej edycji konkursu.
Wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym, która zaprezentowały swoje projekty bardzo dziękujemy za zaangażowanie i szerzenie idei Działaj Lokalnie ❤️❤️?
Dziękujemy Ekogościniec Pachotówko za pyszny poczęstunek ??? oraz wszystkim osobom, które nas wczoraj wsparły organizacyjnie @Koło Gospodyń Wiejskich w Czemlewie, Gmina Dąbrowa Chełmińska Aktywne Płutowo, Barbara Piórkowska ❤️❤️?
Strona 1 z 76

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie