• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nasz kolejny nabór wniosków grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi, życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

REGULAMIN KONKURSU dostępny w załączeniu

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 13 czerwca do 13 lipca 2024 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Organizacje i grupy nieformalne, które jeszcze nie mają konta w generatorze muszą je założyć. Rejestracja jest bardzo intuicyjna, należy ją potwierdzić klikając w link przesłany na maila wskazanego podczas rejestracji (czasem mail z linkiem wpada do folderu spam)
Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września 2024 a 31 grudnia 2024 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków:

Anna Pawlak koordynator programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 605-889-578, adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patrycja Łada Asystent Koordynatora programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 796-757-161, adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Baza przykładowych projektów zrealizowanych na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce "O projektach" w górnym menu.

Cel programu

 1. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
 2. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

Kto może ubiegać się o dotację?

 1. Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:
  • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
   z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych
   z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.
  • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
  • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  • Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
  • Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19b-19h) forma dofinansowania Projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z ODL.
  • W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie Wniosku do Konkursu w trybie opisanym w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 4).
  • W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do ODL z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie Wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. ODL będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć Wniosek w imieniu grupy nieformalnej. ODL musi wyrazić zgodę na piśmie, na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
  • ODL może wprowadzić limit projektów realizowanych w tej formule.
  • Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć Wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową, Projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizator) natomiast środki przyznane w ramach Dotacji są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, ODL nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem Projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem Projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis Projektu oraz jego budżet.
  • Rekomendujemy grupom nieformalnym, które planują wystąpić w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać:
  • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
  • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • mają siedzibę w gminach: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Zapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie - edycja 2024.

Kiedy?
02.07.2024 r., godz. 10.00
Gdzie?
Biuro LGD ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Podczas szkolenia wyjaśnimy zasady ubiegania się o grant dla organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych na inicjatywy społeczne na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.


Zgłoszenia na szkolenie i spotkanie podsumowujące pod nr tel.  796-757-161 w dniach : 24.06-28.06.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne, dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023-2029.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 • Data: 27.06 Godzina: 17.00 Miejsce: Unisław (GOK, ul. Parkowa 22)
 • Data: 04.07 Godzina: 17.00 Miejsce: Zławieś Wielka (GOPS, ul. Słoneczna 28)
 • Data: 09.07 Godzina: 17.00 Miejsce: Dąbrowa Chełmińska  (Sala w Urzędzie Gminy, ul. Bydgoska 21)
 • Data: 11.07 Godzina: 17.00 Miejsce: Kijewo Królewskie (Biuro LGD, ul. Chełmińska 7b)

Podczas spotkań omówimy:

 1. Cele i założenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Propozycje projektów i działań na najbliższe lata.
 3. Możliwości finansowania i realizacji planowanych przedsięwzięć.
 4. Harmonogram planowanych naborów.
 1. Możliwości pozyskiwania środków w ramach LSR oraz doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie operacji/grantów.

 

Na spotkania obowiązują zapisy pod nr tel. 796-757-161.

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w spotkaniach !

Spotkania zostaną przeprowadzone zgodnie z Planem Komunikacji z lokalną społecznością w ramach LSR na lata 2023-2029 - Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

11/06/2024 - 07:12 | AM

Dziękujemy za wsparcie !

Składamy serdeczne podziękowania firmie ZPOW Unisław Unamel za wsparcie naszego lokalnego konkursu granatowego Działaj Lokalnie 2024 ❤️
Dzięki Państwa pomocy będziemy w stanie wesprzeć realizację wspaniałych inicjatyw na rzecz na naszej lokalnej społeczności.
Projekty, które zostaną złożone w tegorocznej edycji konkursu znów pobudzą zaangażowanie społeczne, dzięki nim wiele dobrego zadzieje się na terenie Zakola w ciągu najbliższych miesięcy.
Z pewnością pochwalimy się efektami.
Ogłoszenie konkursu już niebawem ?

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się dnia 17 czerwca 2024  r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim – przy OSP (ul. Chełmińska 9, 86-253 Kijewo Królewskie).

Porządek obrad:

Ogólne:

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.

 Sprawozdawczość za 2023 r. :

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2023 rok.
 3. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2023. 

 Wybory  do Rady  Stowarzyszenia w związku z uzupełnieniem składu z obszaru Gminy Zławieś Wielka (2 Członków) :

 1. Zgłoszenie kandydatów do Rady z Gminy Zławieś Wielka.
 2. Głosowanie w sprawie wyboru 2 nowych członków Rady z Gminy Zławieś Wielka.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 2 nowych członków Rady z Gminy Zławieś Wielka.

 Zakończenie posiedzenia

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.
07/06/2024 - 11:36 | AM

Dziękujemy za wsparcie !

Składamy serdeczne podziękowania firmie Unisławska drewutnia Meble na wymiar za wsparcie naszego lokalnego konkursu granatowego Działaj Lokalnie 2024 ❤️
Dzięki Państwa pomocy będziemy w stanie wesprzeć realizację wspaniałych inicjatyw na rzecz na naszej lokalnej społeczności.
Projekty, które zostabą złożone w tegorocznej edycji konkursu znów pobudzą zaangażowanie społeczne, dzięki nim wiele dobrego zadzieje się na terenie Zakola w ciągu najbliższych miesięcy.
Z pewnością pochwalimy się efektami.
Ogłoszenie konkursu już niebawem ?
5 czerwca w świetlicy wiejskiej w Czemlewie zorganizowaliśmy II spotkanie Klubu Sołtysów Zakola Dolnej Wisły, w którym uczestniczyli Sołtysi ze wszystkich naszych gmin.
Podczas spotkania omówiliśmy założenia naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 oraz rolę Sołtysów w jej wdrażaniu.
Wydarzenie było również okazją do przeszkolenia Sołtysów z zakresu pozyskiwania funduszy w ramach różnych konkursów granatowych na cele związane z rozwojem społecznym i włączeniem mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w rozwoju wsi.
Kierowniczka biura Anna Pawlak przedstawiła zasady pisania projektów społecznych na przykładzie konkursu Działaj Lokalnie.
To czym jest myślenie projektowe, jak określać potrzeby mieszkańców, sformułować cele projektów i planować działania adekwatne do potrzeb, uczestnicy mieli okazję przećwiczyć podczas warsztatów praktycznych w grupach.
Każda z grup pracowała na konkretnych przykładach wsi o różnych problemach i potrzebach, dzięki czemu udało się wypracować bardzo ciekawe rozwiązania odpowiadające na potrzeby mieszkańców.
Dla utrwalenia wiedzy z zakresu aktywizowania mieszkańców, Sołtysi otrzymali od nas Poradniki Lokalnego Lidera, które zostały wydane w ramach projektu współpracy "Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o lidera i tożsamość lokalną", finansowane ze środków PROW 2014-2020, poddziałania 19.3.
Dziękujemy serdecznie naszym Sołtyskom i Sołtysom za bardzo aktywnych udział w szkoleniu i warsztatach .
Cieszymy się, że tak licznie przybywajcie nasze spotkania ? My też bardzo lubimy się z Wami spotykać ?
Dziękujemy pięknie Koło Gospodyń Wiejskich Czemlewo za przepyszny poczęstunek ???

Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica realizuje projekty dla młodzieży w województwie kujawsko- pomorskim.

Obecnie realizuje projekt pt. "Euro-rządni lokalnie", którego celem jest  promowanie praw i wartości Unii Europejskiej wśród dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego. 

W ramach projektu planowane jest przygotowanie mobilnej wystawy grafik mówiących o wartościach UE, które wyruszą z młodzieżą w podróż po woj. kujawsko- pomorskim. 1 czerwca został ogłoszony konkurs plastyczny pt. "Twórcze ucztowanie wartości europejskich". 

Do udziału w konkursie plastycznym zachęcamy młodzież w wieku od 11 do 19 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, termin nadsyłania prac mija 21.06.2024 r

Laureatom zostaną przekazane nagrody rzeczowe, a autor najlepszej pracy weźmie udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Unii Europejskiej w Brukseli.

REGULAMIN W ZAŁĄCZENIU

Zachęcamy młodych mieszkańców Zakola Dolnej Wisły do udziału w konkursie grantowym "Młoda Inicjatywa", którego operatorem jest Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica - Pluznica Youth Association.
 
Młoda inicjatywa to program, w ramach którego młodzi ludzie pod patronatem organizacji pozarządowej mogą pozyskać środki na realizację inicjatyw młodzieżowych w swoich szkołach lub społecznościach lokalnych. W ramach stworzonego projektu młodzież może zrealizować jedną inicjatywę, na którą otrzyma grant w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych.
Gorąco zachęcamy !!!
 
więcej informacji pod linkiem"
Stawiacie na ekologię? Organizujecie akcje proekologiczne? Zgłoście się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”
Na prośbę Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazujemy Państwu informację na temat spotkań organizacyjnych dla przedsiębiorców organizowanych w Toruniu.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie