• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Ania

Ania

%PM, %20 %587 %2023 %13:%Wrz

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania
„Zakole Dolnej Wisły”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 04.10.2023 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

 

2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (3 wnioski)

 

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.      

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia).
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca).
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
 6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły z wnioskodawcami.

 

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Zapraszamy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z obszaru gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka do udziału w Zlocie MDP, jaki odbędzie się w dniu 03.09.2023 r. na stadionie w Kijewie Królewskim.

Organizacja zlotu ma na celu integrację środowisk MDP obszaru Zakola Dolnej Wisły.

Kijewo Królewskie, 13.07.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW INFRASTRUKTURA NIEKOMERCYJNA PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze obszaru LGD "Zakole Dolnej Wisły" do udziału w konkursie pt. "Młodzi na straży".

Celem konkursu jest upowszechnianie działań realizowanych przez aktywną młodzież na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w tym ukazanie roli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w środowisku lokalnym oraz zachęcanie do wstępowania w szeregi MDP nowych członków.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nasz trzeci nabór wniosków grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie !!!!

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi, życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

 !!! REGULAMIN KONKURSU !!!

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 19 czerwca do 19 lipca 2023 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą nowego, uruchomionego w 2023 r. generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Organizacje i grupy nieformalne, które wnioskowały w ubiegłych latach muszą również założyć nowe konto w nowym generatorze. Rejestracja jest bardzo intuicyjna, należy ją potwierdzić klikając w link przesłany na maila wskazanego podczas rejestracji (czasem mail z linkiem wpada do folderu spam)
Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września  2023 a 31 grudnia 2023 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków: tel. 56 676 44 363, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator Programu: Anna Pawlak 605 889 578

Baza przykładowych projektów zrealizowanych na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce "O projektach" w górnym menu

Cel programu

 1. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
 2. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

Kto może ubiegać się o dotację?

 1. Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:
  • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.
  • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
  • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  • Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
  • Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19b-19h) forma dofinansowania Projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z ODL.
  • W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie Wniosku do Konkursu w trybie opisanym w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 4).
  • W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do ODL z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie Wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. ODL będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć Wniosek w imieniu grupy nieformalnej. ODL musi wyrazić zgodę na piśmie, na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
  • ODL może wprowadzić limit projektów realizowanych w tej formule.
  • Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć Wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową, Projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizator) natomiast środki przyznane w ramach Dotacji są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, ODL nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem Projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem Projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis Projektu oraz jego budżet.
  • Rekomendujemy grupom nieformalnym, które planują wystąpić w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać:
  • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
  • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • mają siedzibę w gminach: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata  2023-2029, którą wspólnie tworzymy w celu pozyskania funduszy unijnych (ponad 9 mln zł) na rozwój naszego obszaru: gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Uwagi do założeń LSR, którą na początku czerwca 2023 r. złożymy w konkursie do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgłaszać można na Formularzu konsultacyjnym ( FORMULARZ DO POBRANIA) od 22.05.2023 r. do 26.05.2023 r. (włącznie):

 1. a. za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  Z uwagi na konkurencyjny wybór LSR w ramach ogłoszonego naboru, aby otrzymać konsultowany dokument Strategii, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści podając: swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę i adres siedziby reprezentowanego podmiotu (w celu potwierdzenia, że dokument konsultowany jest z mieszkańcami obszaru Zakola Dolnej Wisły). W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konsultacje projektu LSR.
 2. dostępnym bezpośrednio w biurze LGD Zakole Dolnej Wisły (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie ), które pełni funkcję punktu konsultacyjnego. Punkt czynny jest dla osób chcących zapoznać się z treścią dokumentu w godz. 8.00-14.00.

Uwagi zgłoszone do LSR zostaną przeanalizowane przez Zespół Ekspertów, składający się z pracowników Biura, Zarządu LGD oraz zewnętrznych ekspertów.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, KGW, OSP), społecznych liderów (m.in. sołtysów oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej, Rady Osiedli), pracowników instytucji publicznych, przedsiębiorców, osoby planujące założyć własną firmę, przedstawicieli instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu, animatorów życia kulturalnego i społecznego, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością, radnych gminnych, reprezentantów szkół oraz parafii z obszaru LSR.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz wyrażone opinie.

 

Zapraszamy serdecznie osoby młode w wieku 13-17 lat z obszaru LGD Zakole do udziału w projekcie  Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły”, w ramach którego powołujemy Akademię Młodego Lidera , w której łącznie 40 osób (10 osób z każdej gminy) skorzysta ze wsparcia w postaci:

 - udziału w  cyklu spotkań i warsztatów aktywizujących ( 31 godzin warsztatów, szkoleń, spotkań)

-  udziału w obozie aktywizacyjnym w ośrodku szkoleniowym WOŚP w miejscowości  Szadowo Młyn - dla wszystkich uczestników AML - 4 dni.

-  konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną

- wykład motywacyjny z podróżnikiem i działaczem społecznym Jasiem Melą

- udziału w  Forum Młodych Liderów Zakola Dolnej Wisły

Szczegółowy zakres oferty AML znajduje się w REGULAMINIE, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” gminy: Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Kijewo Królewskie. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne do pobrania ze strony internetowej www.zakolewisly.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu ul. Chełmińska 7B 86-253 Kijewo Królewskie.

Dla Akademii Młodego Lidera  w każdej z gmin LGD, zostaną przeprowadzone cztery osobne nabory.

Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacji. Wybór uczestników nastąpi poprzez utworzenie listy podstawowej i rezerwowej (w przypadku większej liczby chętnych). Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej osoby pierwotnie przyjętej do projektu. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

kryteria obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego kandydata do udziału w projekcie):

- osoba zamieszkująca teren LGD "Zakole Dolnej Wisły" objęty Lokalną Strategią Rozwoju (weryfikacja na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego z załączonym zaświadczeniem z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem zobowiązaniowym np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunkilub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- osoba w wieku 13-17 lat w momencie przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej zawierającej oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz legitymacji szkolnej przedstawionej do wglądu pracownikom Biura LGD);

 kryteria premiujące: (pierwszeństwo udziału w projekcie)

- zaangażowanie społeczne np. uczestnictwo w młodzieżowej drużynie pożarniczej MDP, KGW, innej organizacji społecznej/ doświadczenie w wolontariacie potwierdzone minimum jednym dokumentem (m.in. zaświadczenie, umowa wolontariatu)

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

- formularz rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

- zaświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem  zobowiązaniowym (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- dokumenty /zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium premiującego – zaangażowanie społeczne (jeśli dotyczy) - np.  zaświadczenie, umowa wolontariatu

- legitymacja szkolna  do wglądu podczas składania formularza rekrutacyjnego.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na obszarze LGD Zakole:

Gmina Dąbrowa Chełmińska – Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 , biuro nr 17,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Barbara Piórkowska tel. 697 021 676

Gmina Kijewo Królewskie – Biuro LGD Zakole, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Krzysztof Nowacki tel. 796 757 161

Gmina Unisław – Urząd Gminy w Uniławiu, ul. Parkowa 20,86-260 Unisław, biuro nr 12, w godzinach 8.00 – 14.00, koordynator gminny Agnieszka Góral tel. 505 189 145

Gmina Zławieś Wielka  - Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, biuro nr 11, w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny Justyna Przybyszewska tel. 691 923 530

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

17-25.04.2023 R.

UWAGA !!!! W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń  - data i godzina przyjęcia zgłoszenia w miejscu wskazanym na obszarze każdej z gmin.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”

Zapraszamy serdecznie osoby pełnoletnie z obszaru LGD Zakole do udziału w projekcie  Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły”, w ramach którego na obszarze każdej z naszych gmin uruchamiamy Centra Aktywności Lokalnej, w których łącznie  80 osób (20 osób z każdej gminy) skorzysta ze wsparcia w postaci:

 - udziału w  Cyklu grupowych zajęć prozdrowotnych "Budujemy odporność w zgodzie z naturą" ( 57 godzin warsztatów, szkoleń, spotkań, treningów)

- "Jedziemy po zdrowie"- promujący zdrowe nawyki dwudniowy wyjazd do Ciechocinka

-zCAL-eni w Zakolu – wymiana doświadczeń – uczymy się od siebie - wydarzenie edukacyjne, integracyjne.

Szczegółowy zakres oferty CAL znajduje się w REGULAMINIE, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” gminy: Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Kijewo Królewskie. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne do pobrania ze strony internetowej www.zakolewisly.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu ul. Chełmińska 7B 86-253 Kijewo Królewskie.

Dla Centrów Aktywności Lokalnej, które zostaną utworzone  w każdej z gmin LGD, zostaną przeprowadzone cztery osobne nabory.

Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacji. Wybór uczestników nastąpi poprzez utworzenie listy podstawowej i rezerwowej (w przypadku większej liczby chętnych). Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej osoby pierwotnie przyjętej do projektu. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

Kryteria obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego kandydata do udziału w projekcie):

- osoba zamieszkująca teren LGD "Zakole Dolnej Wisły" objęty Lokalną Strategią Rozwoju (weryfikowane na podstawie zaświadczenia z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawione na dana osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- osoba dorosła, a więc osoba która ukończyła 18 rok życia w momencie przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej zawierającej oświadczenie o pełnoletności oraz dokumentu tożsamości przedstawionego do wglądu pracownikom Biura LGD/ osobom odpowiedzialny za rekrutację na obszarze każdej z gmin);

Kryteria premiujące (pierwszeństwo udziału w projekcie):

- osoba niepełnosprawna (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie przesłanki np. m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej).

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do przedłożenia w trakcie procesu rekrutacji następujących dokumentów:

- formularza rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu - POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

- zaświadczenia z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawione
na dana osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.

- w  przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenia lub inny dokument potwierdzający  spełnienie przesłanki np. m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej.

 - dowód osobisty do wglądu podczas składania formularza rekrutacyjnego.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na obszarze LGD Zakole:

Gmina Dąbrowa Chełmińska – Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 , biuro nr 17,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Barbara Piórkowska tel. 697 021 676

Gmina Kijewo Królewskie – Biuro LGD Zakole, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Krzysztof Nowacki tel. 796 757 161

Gmina Unisław – Urząd Gminy w Uniławiu, ul. Parkowa 20,86-260 Unisław, biuro nr 12, w godzinach 8.00 – 14.00, koordynator gminny Agnieszka Góral tel. 505 189 145

Gmina Zławieś Wielka  - Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, biuro nr 11, w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny Justyna Przybyszewska tel. 691 923 530

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

17-25.04.2023 R.

UWAGA !!!! W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń  - data i godzina przyjęcia zgłoszenia w miejscu wskazanym na obszarze każdej z gmin.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” rozpoczyna realizację projektu  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły”. Niebawem ogłoszona  zostanie rekrutacja uczestników projektu (zasady określone w  Regulaminie ), zatem zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami o projekcie oraz śledzenia strony www.zakolewisly.pl, stron gminnych oraz mediów społecznościowych.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby dwóch grup mieszkańców obszaru LGD, które w okresie postpandemicznym pragną wrócić do aktywności społecznej. Osoby dorosłe – których udział w życiu społecznym został ograniczony w związku z obawami o zdrowie własne oraz bliskich. Młodzież – której aktywność została ograniczona w wyniku lock downów oraz długotrwałej izolacji.

 1. Dla dorosłych - powstaną 4 Centra Aktywności Lokalnej na obszarze każdej z gmin LGD, ukierunkowane na edukację prozdrowotną w nurcie „bliżej natury”. Zamierzamy wzmocnić dorosłych uczestników projektu pod kątem świadomościowym oraz praktycznym w kierunku dbania o odporność, kondycję fizyczną i psychiczną.
 2. Dla młodzieży – powstanie 1 AML - cykl zajęć ukierunkowanych na poprawę kompetencji os. młodych w zakresie działalności społ. oraz promujących ideę wolontariatu.

Termin realizacji projektu: 01.04.-31.10.2023 r.

Cel projektu: Wielopokoleniowy wzrost aktywności zdrowotnej i społecznej wśród 120 mieszkańców obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” w okresie do 31.10.2023 r.

Grupa docelowa projektu.: 120 mieszkańców obszaru LGD - 80 osób dorosłych, 40 osób młodych w wielu 13-17 lat,

Tworzenie i rozwój działalności mediatek – Centrów Aktywności Lokalnej

W ramach zadania powstaną 4 Centra  ( CAL) Aktywności Lokalnej na terenie wszystkich gmin obszaru LGD - Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Miejsca, w których powstaną CAL:

 

Gmina Dąbrowa Chełmińska – Świetlica Wiejska w Czemlewie, animator gminny CAL – Barbara Piórkowska, tel. 697 021 676

 

Gmina Kijewo Królewskie – Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim, animator gminny CAL – Katarzyna Dominas, tel. 506 664 704

 

Gmina Unisław –  Gminny  Ośrodek Kultury w Unisławiu, animator gminny CAL – Agnieszka Góral, tel. 505 189 145

 

Gmina Zławieś Wielka  - Dom Kultury w Górsku, animator gminny CAL – Renata Dobrowolska, tel. 606 998 523

 

W każdym Centrum wsparcie otrzyma 20 osób (osoby dorosłe powyżej 18 r.ż.), łącznie 80 osób. Ponad to w ramach zadania przewidziano wydarzenia otwarte, integrujące osoby objęte wsparciem z mieszkańcami gmin.

 

Działalność każdego Cal będzie ukierunkowana zadania o charakterze edukacyjnym w kierunku prozdrowotnym. Uczestnicy otrzymają wyjątkową szansę poszerzenia swojej wiedzy i świadomości w zakresie ekologii i dbałości o własne zdrowie poprzez metody naturalne oraz aktywność fizyczną oraz elementy rozwoju emocjonalnego. W dobie pandemii dbałość o zdrowie zarówno fizyczne, jak i emocjonalne stała się priorytetem. Projekt będzie stanowił dla uczestników szansę na powrót do normalności oraz dbałości o odporność poprzez metody dostępne od setek lat, znane naszym babciom, a niestety w dzisiejszych czasach często zapominane. Chcemy, aby uczestnicy przypomnieli sobie jak cennym darem jest natura, zarówno dla naszego zdrowia, jak i życia oraz jak ważna jest dbałość o ten dar.

 

W każdym CAL zaplanowano dyżury animatora 1 dzień w tygodniu po 4h dla chętnych uczestników projektu oraz mieszkańców obszaru LGD, podczas których odbywać się zajęcia animacyjne i kącik kawowy. Podczas dyżurów animatorów

przewidziano m.in.: zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, szachowe i inne zgodne z zapotrzebowaniami mieszkańców.

Zadania zaplanowane dla uczestników projektu:

 1. Cykl grupowych zajęć prozdrowotnych "Budujemy odporność w zgodzie z naturą
 2. a) warsztaty zielarskie – 2 spotkania po 6h

          b) warsztaty kulinarne / dietetyczne – 2 spotkania po 5h

          c) warsztaty terapii naturalnej np. terapia dźwiękiem, stawianie baniek – 1 spotkanie 6h

          d) treningi Nordic Walking – 3 treningi po 3h

          e) spotkania z psychologiem/ coachem "Motywacja do aktywności" – 2 spotkania po 4h

          f) warsztaty rękodzielnicze – 2 spotkania po 6h

 2. "Jedziemy po zdrowie"- promujący zdrowe nawyki wyjazd do Ciechocinka.

III. zCAL-eni w Zakolu – wymiana doświadczeń – uczymy się od siebie - wydarzenie edukacyjne, integracyjne, utrwalające wiedzę nabytą podczas zadań merytorycznych oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami

CAL. Wspólne dla uczestników wszystkich CAL oraz mieszkańców obszaru – charakter otwarty.

Dla utrwalenia efektów projektu oraz wzmocnienia poczucia zintegrowania z grupą zaplanowano zakup wyposażenia warsztatowo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu typu: koszulki oraz butelki filtrujące zlogotypami, kijki do Nordic Walking.

Akademia Młodego Lidera

W ramach zadania powołana zostanie 1 Akademia Młodego Lidera, w której uczestniczyć będzie 40 osób w wieku 13-17 lat, (przewidziano udział 10 uczestników z każdej gminy obszaru LGD).

Zadanie dedykowane będzie dla młodzieży, która wykazuje się aktywnością społeczną na rzecz środowiska lokalnego np. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, KGW i innych organizacji pozarządowych, a także wolontariusze wspierający działalność podmiotów typu GOK. Zaplanowane w ramach Akademii działania mają wyposażyć młodych liderów w kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego organizowania przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz popularyzacji aktywności społecznej wśród młodych ludzi.

Sposób organizacji działań: zajęcia wspólne oraz w grupach 10-osobowych (gminnych), w tym wyjazdy i eventy.

 

Zadania zaplanowane dla uczestników projektu:

 1. Cykl spotkań i warsztatów aktywizujących
 2. a) spotkanie integrujące wszystkich uczestników (40 os.) z elementami animacji inaugurujące powołanie Akademii Młodego Lidera - 1 spotkanie 4h
 3. b) warsztaty projektowania działań społ. - 3 spotkania po 4h dla każdej z 10-osobowych grup.
 4. c) "Warsztaty reportersko-medialne - czyli jak skutecznie promować działania społ. i nie tylko" - 2 spotkania po 4h dla każdej z 10 os.grup
 5. Obóz aktywizacyjny w ośrodku szkoleniowym Szadowo Młyn - dla wszystkich uczestników AML wraz z 4 animatorami - 4 dni

III. Konkurs na najlepszą inicjatywę społ. - 4 inicjatywy zorganizowane przez każdą z grup gminnych na podstawie wiedzy i umiejętności nabytych podczas cyklu szkoleń i warsztatów.

 1. Wykład motywacyjny z podróżnikiem i działaczem społecznym - wydarzenie otwarte dla uczestników AML dzieci, młodzieży oraz rodziców zamieszkującej obszar LGD, przewidziano udział do 100 os.
 2. Forum Młodych Liderów Zakola Dolnej Wisły - wydarzenie mające na celu szerzenie idei włączenia ludzi młodych w sprawy lokalne, podczas którego odbędą się prezentacje dobrych praktyk w tym zakresie. Przewiduje się obecność minimum 60 os. - uczestników AML oraz chętnych zainteresowanych tematyką wydarzenia, które będzie miało charakter otwarty. Czas trwania wydarzenia około 4h.
 3. Konkurs „Młodzi na Straży” – mający na celu pobudzenie zaangażowania młodych ludzi w działania OSP oraz integrację środowisk MDP obszaru LGD.

VII. Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zakola Dolnej Wisły – organizacja zlotu ma na celu integrację środowisk MDP obszaru LGD oraz przeprowadzenie pokazów i prezentacji w tematyce zgodnej z zakresem

działań MDP np. pierwsza pomoc.

Dla utrwalenia efektów projektu oraz wzmocnienia poczucia zintegrowania z grupą zaplanowano zakup wyposażenia warsztatowo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu typu: koszulki, statuetki oraz butelki filtrujące z logotypami.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”.

 

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów, a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Obowiązek corocznego przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika z zapisów umowy ramowej oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków naszej LGD, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych Wnioskodawców, Mieszkańców obszaru, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i lokalnych grup działania.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 16.02.2023 r., początek o godz. 10.00

Miejsce: Buiro LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b 86-253 Kijewo Królewskie

Prowadzący: Anna Pawlak

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 14.02.2023 r. (włącznie)

 

Strona 1 z 39

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie