• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Ania

Ania

czwartek, 27 październik 2022 10:28

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 03.11.2022 r. o godzinie 17.00 w Restauracji Ostromecka w TRYBIE NADZWYCZAJNYM celem przyjęcia korekty uchwał dla  naboru 1/2022 -  przedsięwzięcie LSR 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw.

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 5. Przedstawienie zakresu zmian koniecznych do podjęcia w formie uchwał w zakresie oceny naboru nr 1/2022 przez pracowników biura
 6. Podjęcie uchwał zmieniających do uchwał nr I/59/RS/2022, I/30/RS/2022, I/37/RS/2022, I/51/RS/2022, I/45/RS/2022,
 7. Wolne Wnioski i zapytania
 8. Zakończenie posiedzenia

 

 

Szanowni Państwo,


trwa proces badania ewaluacyjnego dotyczącego  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”  oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły  (LSR) na lata 2016-2023.

Celem ewaluacji jest ocena jakości funkcjonowania LGD oraz efektów końcowych wdrażania Strategii, czyli m.in. tego  jak wpłynęła ona na jakość życia mieszkańców w równych sferach i  zakresach tematycznych.

♦ Pierwszym etapem ewaluacji były wywiady telefoniczne, do których losowo zostali wybrani beneficjenci, wnioskodawcy oraz członkowie organów naszego Stowarzyszenia.


♦ Kolejnym etapem było spotkanie -  zogniskowane wywiad grupowy - wybrane  osoby/reprezentanci różnych instytucji wzięli udział w takim spotkaniu, które odbyło się 23 sierpnia 2022 r. w Biurze LGD.


♦  Obecnie prowadzimy badania ankietowe pt: Poziom satysfakcji mieszkańców - ankieta skierowana jest do mieszkańców naszej LGD w celu  wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej  gminie.


Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą podsumowaniu wdrażania LSR , jak również będą pomocne przy planowaniu nowej LSR na lata 2023-2029.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w terminie do 31 października 2022 r.

 

ANKIETA – LINK:  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c6048ccd&&b=772b1c2b6&&c=adfc6bd3

 

 

                                                                               Z góry dziękujemy za udział w badaniu

                                                                                        Zarząd LGD Zakole Dolnej Wisły

 

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W PRACE NAD NOWĄ LSR 2023-2027  - POBIERZ

czwartek, 08 wrzesień 2022 07:37

Spotkania i warsztaty strategiczne

czwartek, 08 wrzesień 2022 07:26

LSR 2023-2027

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 10.08.2022 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” o godz 16.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 4/2022 -  przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Ocenie podlegać będzie 1 wniosek o powierzenie grantu.

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami
i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek obrad:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Wypełnienie kart poufności i bezstronności.
 4. Sprawdzenie quorum i parytetów oraz stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 7. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 8. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 10. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 11. Zakończenie posiedzenia.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 3/2022 na działanie w zakresie:

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Typ projektu SZOOP: Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży,
 w tym:

 1. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywkiw tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);
 2. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć.

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

 Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia wyników wraz z załącznikami znajduje się pod linkiem :

ogłoszenie wyników naboru 3/2022

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2022 na działanie w zakresie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 - Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną." Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia wyników wraz z załącznikami znajduje się pod linkiem :

ogłoszenie wyników naboru 2/2022

czwartek, 30 czerwiec 2022 11:00

Ogłoszenie o naborze wniosków

Kijewo Królewskie, 30.06.2022 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły na lata 2016-2023

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2022

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - LINK
Strona 1 z 38

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie