• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Ania

Ania

Szanowni Państwo

zapraszamy do zapoznania się z kryteriami wyboru grantobiorców, które będą obowiązywały w nowym okresie programowania w ramach konkursów z EFS+, czyli przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2023- 2029:

2.4 wsparcie integracji społecznej seniorów

2.5 wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną

2.6 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych - LOWE

Na Państwa uwagi czekamy do 8 lutego 2024 r. za pośrednictwem załączonego formularza konsultacyjnego, który należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi można również składać osobiście w godzinach pracy biura.

PROJEKT KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ 2.4, 2.5, 2.6 LSR FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS +

FORMULARZ KONSULTACYJNY

 

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Zakola Dolnej Wisły tj. gmin Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Kijewo Królewskie, Zławieś Wielka do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Zakole z Wisłą nie tylko w nazwie" .

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie za pomocą zdjęcia piękna krajobrazów nadwiślańskich obszaru Zakola Dolnej Wisły. Celem konkursu jest promocja dziedzictwa nadwiślańskiego oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej śród mieszkańców obszaru Zakola Dolnej Wisły.

 

KARTA ZGŁOSZENIA  -  POBIERZ

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się w REGULAMINIE

 

Do wygranie - TABLETY MULTIMEDIALNE !!!!

 

Zadanie zrealizowane w ramach operacji własnej pn. Łączy nas Wisła, czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły finansowanej w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

Kijewo Królewskie, 06.10.2023 r.

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 4 października 2023 r
.

dot. konkursu nr 1/2023

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2023 na działanie w zakresie:

2.1.1: Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH PO KOREKCIE

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY W DNIU 04.10.2023

 

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania
„Zakole Dolnej Wisły”

 

Zapraszamy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z obszaru gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka do udziału w Zlocie MDP, jaki odbędzie się w dniu 03.09.2023 r. na stadionie w Kijewie Królewskim.

Organizacja zlotu ma na celu integrację środowisk MDP obszaru Zakola Dolnej Wisły.

Kijewo Królewskie, 13.07.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW INFRASTRUKTURA NIEKOMERCYJNA PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze obszaru LGD "Zakole Dolnej Wisły" do udziału w konkursie pt. "Młodzi na straży".

Celem konkursu jest upowszechnianie działań realizowanych przez aktywną młodzież na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w tym ukazanie roli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w środowisku lokalnym oraz zachęcanie do wstępowania w szeregi MDP nowych członków.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nasz trzeci nabór wniosków grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie !!!!

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi, życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

 !!! REGULAMIN KONKURSU !!!

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 19 czerwca do 19 lipca 2023 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą nowego, uruchomionego w 2023 r. generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Organizacje i grupy nieformalne, które wnioskowały w ubiegłych latach muszą również założyć nowe konto w nowym generatorze. Rejestracja jest bardzo intuicyjna, należy ją potwierdzić klikając w link przesłany na maila wskazanego podczas rejestracji (czasem mail z linkiem wpada do folderu spam)
Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września  2023 a 31 grudnia 2023 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków: tel. 56 676 44 363, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator Programu: Anna Pawlak 605 889 578

Baza przykładowych projektów zrealizowanych na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce "O projektach" w górnym menu

Cel programu

 1. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
 2. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

Kto może ubiegać się o dotację?

 1. Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:
  • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.
  • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
  • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  • Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
  • Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19b-19h) forma dofinansowania Projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z ODL.
  • W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie Wniosku do Konkursu w trybie opisanym w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 4).
  • W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do ODL z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie Wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. ODL będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć Wniosek w imieniu grupy nieformalnej. ODL musi wyrazić zgodę na piśmie, na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
  • ODL może wprowadzić limit projektów realizowanych w tej formule.
  • Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć Wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową, Projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizator) natomiast środki przyznane w ramach Dotacji są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, ODL nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem Projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem Projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis Projektu oraz jego budżet.
  • Rekomendujemy grupom nieformalnym, które planują wystąpić w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać:
  • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
  • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • mają siedzibę w gminach: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata  2023-2029, którą wspólnie tworzymy w celu pozyskania funduszy unijnych (ponad 9 mln zł) na rozwój naszego obszaru: gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Uwagi do założeń LSR, którą na początku czerwca 2023 r. złożymy w konkursie do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgłaszać można na Formularzu konsultacyjnym ( FORMULARZ DO POBRANIA) od 22.05.2023 r. do 26.05.2023 r. (włącznie):

 1. a. za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  Z uwagi na konkurencyjny wybór LSR w ramach ogłoszonego naboru, aby otrzymać konsultowany dokument Strategii, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści podając: swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę i adres siedziby reprezentowanego podmiotu (w celu potwierdzenia, że dokument konsultowany jest z mieszkańcami obszaru Zakola Dolnej Wisły). W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konsultacje projektu LSR.
 2. dostępnym bezpośrednio w biurze LGD Zakole Dolnej Wisły (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie ), które pełni funkcję punktu konsultacyjnego. Punkt czynny jest dla osób chcących zapoznać się z treścią dokumentu w godz. 8.00-14.00.

Uwagi zgłoszone do LSR zostaną przeanalizowane przez Zespół Ekspertów, składający się z pracowników Biura, Zarządu LGD oraz zewnętrznych ekspertów.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, KGW, OSP), społecznych liderów (m.in. sołtysów oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej, Rady Osiedli), pracowników instytucji publicznych, przedsiębiorców, osoby planujące założyć własną firmę, przedstawicieli instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu, animatorów życia kulturalnego i społecznego, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością, radnych gminnych, reprezentantów szkół oraz parafii z obszaru LSR.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz wyrażone opinie.

 

Zapraszamy serdecznie osoby młode w wieku 13-17 lat z obszaru LGD Zakole do udziału w projekcie  Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły”, w ramach którego powołujemy Akademię Młodego Lidera , w której łącznie 40 osób (10 osób z każdej gminy) skorzysta ze wsparcia w postaci:

 - udziału w  cyklu spotkań i warsztatów aktywizujących ( 31 godzin warsztatów, szkoleń, spotkań)

-  udziału w obozie aktywizacyjnym w ośrodku szkoleniowym WOŚP w miejscowości  Szadowo Młyn - dla wszystkich uczestników AML - 4 dni.

-  konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną

- wykład motywacyjny z podróżnikiem i działaczem społecznym Jasiem Melą

- udziału w  Forum Młodych Liderów Zakola Dolnej Wisły

Szczegółowy zakres oferty AML znajduje się w REGULAMINIE, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” gminy: Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Kijewo Królewskie. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne do pobrania ze strony internetowej www.zakolewisly.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu ul. Chełmińska 7B 86-253 Kijewo Królewskie.

Dla Akademii Młodego Lidera  w każdej z gmin LGD, zostaną przeprowadzone cztery osobne nabory.

Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacji. Wybór uczestników nastąpi poprzez utworzenie listy podstawowej i rezerwowej (w przypadku większej liczby chętnych). Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej osoby pierwotnie przyjętej do projektu. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

kryteria obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego kandydata do udziału w projekcie):

- osoba zamieszkująca teren LGD "Zakole Dolnej Wisły" objęty Lokalną Strategią Rozwoju (weryfikacja na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego z załączonym zaświadczeniem z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem zobowiązaniowym np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunkilub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- osoba w wieku 13-17 lat w momencie przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej zawierającej oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz legitymacji szkolnej przedstawionej do wglądu pracownikom Biura LGD);

 kryteria premiujące: (pierwszeństwo udziału w projekcie)

- zaangażowanie społeczne np. uczestnictwo w młodzieżowej drużynie pożarniczej MDP, KGW, innej organizacji społecznej/ doświadczenie w wolontariacie potwierdzone minimum jednym dokumentem (m.in. zaświadczenie, umowa wolontariatu)

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

- formularz rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

- zaświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem  zobowiązaniowym (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- dokumenty /zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium premiującego – zaangażowanie społeczne (jeśli dotyczy) - np.  zaświadczenie, umowa wolontariatu

- legitymacja szkolna  do wglądu podczas składania formularza rekrutacyjnego.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na obszarze LGD Zakole:

Gmina Dąbrowa Chełmińska – Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 , biuro nr 17,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Barbara Piórkowska tel. 697 021 676

Gmina Kijewo Królewskie – Biuro LGD Zakole, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Krzysztof Nowacki tel. 796 757 161

Gmina Unisław – Urząd Gminy w Uniławiu, ul. Parkowa 20,86-260 Unisław, biuro nr 12, w godzinach 8.00 – 14.00, koordynator gminny Agnieszka Góral tel. 505 189 145

Gmina Zławieś Wielka  - Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, biuro nr 11, w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny Justyna Przybyszewska tel. 691 923 530

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

17-25.04.2023 R.

UWAGA !!!! W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń  - data i godzina przyjęcia zgłoszenia w miejscu wskazanym na obszarze każdej z gmin.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”

Strona 1 z 39

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie