• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Ania

Ania

Kijewo Królewskie, 09.05.2022  r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-424/22

Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2022

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP):

 

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:


 1. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki
  w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);

 2. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DOSTĘPNA W ZAKŁADCE KONKURSY - LINK

sobota, 30 kwiecień 2022 12:36

WYNIKI WYBORU OPERACJI WŁASNEJ NR 01/OW/2021

Informacja o wynikach wyboru operacji własnej nr 01/OW/2021

W wyniku przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji własnej Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" nr 01/OW/2021, Rada LGD w dniu 25.04.2022 r. podjęła decyzję w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Uchwała w sprawie zgodności operacji własnej nr 01/OW/2021 z LSR

Uchwała w sprawie wyboru operacji własnej nr 01/OW/2021

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.04.2022 r.

 

Informacje na temat operacji własnej LGD

 

tytuł projektu: „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

 Zakres tematyczny operacji własnej

Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń. zm): §2 pkt. 5) – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia określone w LSR:


Cel ogólny LSR : 2 -  Wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR:
 2.2: Generowanie warunków wzmacniających tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR:
2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły

Wysokość limitu środków wynosi: 50.000,00 zł

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na (opis zgodnie z fiszką projektową):

Tytuł projektu:   „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

Celem projektu jest promocja nadwiślańskiego dziedzictwa i produktów lokalnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły poprzez organizację cyklu wydarzeń i wydruk gry planszowej.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

 1. Organizacja wydarzenia „Uroki pradoliny Wisły – aktywnie i ze smakiem” – rajd nornic walking połączony z nadwiślańską biesiadą produktów lokalnych przy ognisku dla około 50 osób, w tym należących do grup defaworyzowanych (zapewnienie 50 kompletów kijków, 50 plecaków odblaskowych, 1h pracy instruktora, wyżywienie dla około  50 osób, zapewnienie prelekcji na temat przyrody oraz znaczenia Wisły dla mieszkańców obszaru dawniej i dziś )

 

 1. Organizacja wydarzenia „Piknik z obiektywem, czyli Wisła z perspektywy koca” – warsztaty fotograficzne połączone z piknikiem na wybrzeżu Wisły (wynagrodzenie instruktora fotografii 3h, koce piknikowe z logotypami 30 szt., poczęstunek dla około 30 osób, zakup termosa 10 l. )

 

 • Organizacja konkursu fotograficznego z nagrodami dla mieszkańców LGD pt. „Zakole
  z Wisłą nie tylko w nazwie” (opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, zapewnienie nagród 3 nagród za I, II i III  miejsce).

 

 1. Opracowanie i wydruk gry planszowej promującej dziedzictwo lokalne Zakola Dolnej Wisły, nazwa gry „Zakolandia”- 500 szt.

 

 1. Organizacja cyklu 4 spotkań dla dzieci i młodzieży z obszaru każdej z gmin Zakola pn. „Popołudnie z Zakolandią - czyli planszowe podróże po Zakolu Dolnej Wisły ” – najmłodsi poznają Zakole Dolnej Wisły podczas wspólnych rozgrywek w grę Zakolandia. Każdy uczestnik otrzymuje grę. (zapewnienie sali, przygotowanie poczęstunku dla dzieci). Przewidywana liczba uczestników  - około 32 osoby.

 

 1. Organizacja konkursu kulinarnego - „Nadwiślańskie smaki Świąt w Zakolu Dolnej Wisły– świąteczne przysmaki kuchni regionalnej na słodko i na wytrawnie” (wynajem sali, opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, w tym osoby znanej z programów kulinarnych w telewizji, zapewnienie nagród nagród za I, II i III  miejsce w kategorii na słodko i na wytrawnie, biesiada wigilijna dla około 60 mieszkańców wraz z degustacją potraw konkursowych).

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 2/2022

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: od   16.05.2022 r. godz. 8.00 – do  30.05.2022 r. godz. 12.00

Miejsce składania wniosków:                                                                

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAKŁADCE "KONKURSY" - LINK

piątek, 15 kwiecień 2022 12:29

Wesłych Świąt Wielkanocnych !!!

piątek, 15 kwiecień 2022 12:26

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 i 26.04.2022 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

 1.1.1 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw (29 wniosków)

 

2.2.1 - Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły ( 1 operacja własna)

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności
 6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły z wnioskodawcami

 

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

2.2.1 - Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły ( 1 operacja własna)

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosku o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

 1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

poniedziałek, 14 luty 2022 13:08

Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów, a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Obowiązek corocznego przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika z zapisów umowy ramowej oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków naszej LGD, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych Wnioskodawców, Mieszkańców obszaru, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i lokalnych grup działania.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 21.02.2022 r., początek o godz. 9.00

Miejsce: Buiro LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b 86-253 Kijewo Królewskie

Prowadzący: Anna Pawlak

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 18.02.2022 r. (włącznie)

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej WWW.zakolewisly.pl  dnia 30 grudnia 2021 r. dotyczącego zamiaru realizacji operacji własnej 01/OW/2021 pt. :   „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”,  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje, że w terminie 30 grudnia 2021  –29 stycznia 2022 r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków: od   15.02.2022 r. godz. 8.00 – do  01.03.2022 r. godz. 12.00

                                                                   Miejsce składania wniosków:                                                                

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”
ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI I WZORAMI DOKUMENTÓW (ZAKŁADKA KONKURSY) - LINK

 

Informujemy, iż pracownicy Biura LGD „Zakole Dolnej Wisły” świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie warunków otrzymania wsparcia oraz sposobu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz załączników.  Na doradztwo należy umówić się telefonicznie pod nr 56 676 44 36.

Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
w godzinach 8.00-15.00

Biuro świadczy doradztwo w okresie ogłoszenia i  trwania naboru z wyłączeniem ostatniego dnia trwania naboru

szczegóły dotyczące doradztwa znajdują się w Regulaminie świadczenia usług doradczych

 

Kijewo Królewskie, dnia 30.12.2021 r.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD  01/OW/2021

przez

Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka  informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 1167 tekst jednolity 2019.06.15 ) pod tytułem: „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

I . Zakres tematyczny operacji własnej

Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń. zm): §2 pkt. 5) – zachowanie dziedzictwa lokalnego

II.  Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia określone w LSR:


Cel ogólny LSR : 2 -  Wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR:
 2.2: Generowanie warunków wzmacniających tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR:
2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły

III. Operacja zakłada realizację następujących wskaźników LSR:


- wskaźnik produktu:

Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 1

Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji produktów lokalnych – 1

Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji dziedzictwa lokalnego – 1

Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć przy udziale grup defaworyzowanych - 5


- wskaźnik rezultatu:

Liczba osób z grup de faworyzowanych u których wzrosła aktywności społeczna – 60

 IV.Wysokość limitu środków wynosi:

50.000,00 zł

 V.Poziom dofinansowania w wysokości nie wyższej niż:


70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;


95% kosztów kwalifikowanych (wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy) - w przypadku pozostałych podmiotów.

VI.Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na (opis zgodnie z fiszką projektową - zał nr 1. do ogłoszenia):

Tytuł projektu:   „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

Celem projektu jest promocja nadwiślańskiego dziedzictwa i produktów lokalnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły poprzez organizację cyklu wydarzeń i wydruk gry planszowej.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

1. Organizacja wydarzenia „Uroki pradoliny Wisły – aktywnie i ze smakiem” – rajd nordic walking połączony z nadwiślańską biesiadą produktów lokalnych przy ognisku dla około 50 osób, w tym należących do grup defaworyzowanych (zapewnienie 50 kompletów kijków, 50 plecaków odblaskowych, 1h pracy instruktora, wyżywienie dla około  50 osób, zapewnienie prelekcji na temat przyrody oraz znaczenia Wisły dla mieszkańców obszaru dawniej i dziś )

2. Organizacja wydarzenia „Piknik z obiektywem, czyli Wisła z perspektywy koca” – warsztaty fotograficzne połączone z piknikiem na wybrzeżu Wisły (wynagrodzenie instruktora fotografii 3h, koce piknikowe z logotypami 30 szt., poczęstunek dla około 30 osób, zakup termosa 10 l. )

3. Organizacja konkursu fotograficznego z nagrodami dla mieszkańców LGD pt. „Zakole z Wisłą nie tylko w nazwie” (opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, zapewnienie nagród 3 nagród za I, II i III  miejsce).

4. Opracowanie i wydruk gry planszowej promującej dziedzictwo lokalne Zakola Dolnej Wisły, nazwa gry „Zakolandia”- 500 szt.

5. Organizacja cyklu 4 spotkań dla dzieci i młodzieży z obszaru każdej z gmin Zakola pn. „Popołudnie z Zakolandią - czyli planszowe podróże po Zakolu Dolnej Wisły ” – najmłodsi poznają Zakole Dolnej Wisły podczas wspólnych rozgrywek w grę Zakolandia. Każdy uczestnik otrzymuje grę (zapewnienie sali, przygotowanie poczęstunku dla dzieci). Przewidywana liczba uczestników  - około 32 osoby.

6. Organizacja konkursu kulinarnego - „Nadwiślańskie smaki Świąt w Zakolu Dolnej Wisły– świąteczne przysmaki kuchni regionalnej na słodko i na wytrawnie” (wynajem sali, opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, w tym osoby znanej z programów kulinarnych w telewizji, zapewnienie nagród nagród za I, II i III  miejsce w 2 kategoriach (na słodko i na wytrawnie), biesiada wigilijna dla około 60 mieszkańców wraz z degustacją potraw konkursowych).

VII. Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów:

Dla podmiotów nie będących LGD – 68

Dla LGD - 65

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”  jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.zakolewisly.pl nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji.

VIII. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 31.12.2021 r. do 29.01.2022 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

IX. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

XI. Informacja o wymaganych dokumentach:

- Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

- Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

 1. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 2. osób prawnych: - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR; d. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, dotyczących wszystkich wspólników. 

- Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1: FISZKA PROJEKTOWA dla operacji własnej „Łączy nas Wisła - czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

Załącznik nr 2: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.

Załącznik nr 3: Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 4: Karta oceny Wykonawców

Załącznik nr 5: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 6: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 

 

środa, 22 grudzień 2021 13:04

Informacja o wynikach wyboru grantów EFS

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantów  złożonych w  związku z naborem wniosków o powierzenie grantów  nr 2/2021, w zakresie tematycznym:

Typ projektu SZOOP:

1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Program: EFS

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 16.12.2021 r. podjęła decyzję o wyborze projektów objętych grantem, które zostaną dofinansowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (lista operacji zgodnych z LSR, lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady znajdują się w poniższych załącznikach):

 W załączeniu do artykułu do wglądu :

1) Wzór odwołania

2) Lista grantów zgodnych z LSR

3) Lista grantów wybranych

4) Protokół z posiedzenia Rady

Strona 1 z 36

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie