• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

DZIEDZICTWO I PRODUKTY LOKALNE

Kijewo Królewskie, 10.10.2018 r.

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 3 października 2018 r.

dot. konkursu nr 4/2018

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 4/2018 na działanie w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego” oraz  „Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

SKORYGOWANA LISTA OPERACJI WYBRANYCH

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD Z DNIA 03.10.2018 R.

KOREKTA PROTOKOŁU RADY Z DNIA 03.10.2018 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY W CELU KOREKTY UCHWAŁ Z DNIA 18.02.2019

 

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

 • negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 • nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru albo
 • wyniku wyboru, gdzie operacja zastała wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana

WZÓR PROTESTU

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD o wynikach wyboru i oceny operacji.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu

 

W wyniku przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” naboru nr 2/2018 w ramach działania 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020, zakres – „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz  „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”  ,  w terminie 16.08.2018-31.08.2018 do Biura LGD wpłynęły 2 wnioski o przyznanie pomocy.

Wnioski zostaną poddane ocenie Rady LGD w dniu 3 października 2018 r. ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY, PORZĄDEK OBRAD RADY

 

Kijewo Królewskie, 24.09.2018

 Kijewo Królewskie,   02.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego
oraz obszaru LGD „Zakola Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 4/2018

 

Termin składania wniosków: – od   16.08.2018 r. godz. 8.00 – do  31.08.2018 r. godz. 15.00

 

Miejsce składania wniosków:                                                                          

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

 1. Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, do której należy załączyć wniosek w wersji elektronicznej na płycie CD.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

 

„Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz  „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

 

 (§2 ust. 1 pkt. 5 oraz pkt. 8  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5  do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik  nr 7  do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru –   28 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 140 000 zł

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

 

Intensywność pomocy: w granicach określonych przepisami § 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

 1. a) nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 06.03.2018 r. , z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b i c oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 2. b) nie wyższa niż 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
 • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 06.03.2018 r
 • organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 06.03.2018 r – jeżeli organizacja ta ubiega się
  o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 1. c) nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Dodatkowe informacje: Lokalna Strategia Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia
a także lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie) oraz na stronie internetowej:  www.zakolewisly.pl,

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila wpisując numer konkursu LGD) lu telefonicznie: 56 676 44 36

Pracownicy Biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura.

Ochrona danych osobowych:  klauzule informacyjne i klauzule zgody  na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.zakolewisly.pl (panel boczny; do pobrania - zakładka RODO)

 PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

4) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

5) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

6) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach konkursu nr 4/2018

7) Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR - wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR1

8) Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia: 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru LGD „Zakola Dolnej Wisły”

9)  Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.

10) Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie