• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności

Dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu Działaj Lokalnie wdrażanego przez naszą Lokalną Grupę Działania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Płutowie ( Gmina Kijewo Królewskie ) odbyły się warsztaty dla mieszkańców.
Uczestnicy warsztatów wykonali własne Lasy w Słoikach.
Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu grupy nieformalnej Aktywne Płutowo od tytułem "Aktywne Płutowo- róbmy swoje!"
Warsztaty przeprowadziła Tęczowe Animacje- Paulina Gwadera ☺

Szanowni Państwo,


trwa proces badania ewaluacyjnego dotyczącego  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”  oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły  (LSR) na lata 2016-2023.

Celem ewaluacji jest ocena jakości funkcjonowania LGD oraz efektów końcowych wdrażania Strategii, czyli m.in. tego  jak wpłynęła ona na jakość życia mieszkańców w równych sferach i  zakresach tematycznych.

♦ Pierwszym etapem ewaluacji były wywiady telefoniczne, do których losowo zostali wybrani beneficjenci, wnioskodawcy oraz członkowie organów naszego Stowarzyszenia.


♦ Kolejnym etapem było spotkanie -  zogniskowane wywiad grupowy - wybrane  osoby/reprezentanci różnych instytucji wzięli udział w takim spotkaniu, które odbyło się 23 sierpnia 2022 r. w Biurze LGD.


♦  Obecnie prowadzimy badania ankietowe pt: Poziom satysfakcji mieszkańców - ankieta skierowana jest do mieszkańców naszej LGD w celu  wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej  gminie.


Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą podsumowaniu wdrażania LSR , jak również będą pomocne przy planowaniu nowej LSR na lata 2023-2029.

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w terminie do 31 października 2022 r.

 

ANKIETA – LINK:  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c6048ccd&&b=772b1c2b6&&c=adfc6bd3

 

 

                                                                               Z góry dziękujemy za udział w badaniu

                                                                                        Zarząd LGD Zakole Dolnej Wisły

poniedziałek, 26 wrzesień 2022 10:41

Działaj Lokalnie - warsztaty magnesowe w Płutowie

Dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu Działaj Lokalnie wdrażanego przez naszą Lokalną Grupę Działania ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Płutowie (Gmina Kijewo Królewskie) odbyły się warsztaty dla dzieci.
Podczas warsztatów dzieci stworzyły własne magnesy na lodówkę.
Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu grupy nieformalnej Aktywne Płutowo pod tytułem "Aktywne Płutowo- róbmy swoje!"
Warsztaty przeprowadziła Tęczowe Animacje- Paulina Gwadera.
poniedziałek, 26 wrzesień 2022 10:39

Mobilny punkt konsultacyjny - Gmina Kijewo Królewskie

W minioną niedzielę podczas II Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych w Kijewie Królewskim na naszym stoisku promocyjnym prowadziliśmy badania ankietowe przygotowujące do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Nasz mobilny punkt informacyjny odwiedziło bardzo wiele osób, które chętnie podzieliły się swoimi opiniami m.in. na temat jakości życia oraz potrzeb związanych z rozwojem obszaru swojej gminy.
Na odwiedzających nasze stoisko czekały swojskie pyszności i niespodzianki z naszym logo ?
 
 
 
 
 
 
Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Jest to najważniejszy dokument, określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.
Jednym z istotnych elementów opracowania strategii, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, jest udział społeczności lokalnej w określaniu potrzeb i problemów danego obszaru oraz formułowaniu celów i planowanych przedsięwzięć, które będą miały szansę realizacji ze środków unijnych w nowym okresie programowania 2023-2027. W tym celu w październiku organizowane będą spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i instytucjami w formie wywiadów grupowych (tzw. fokusy) z elementami „burzy mózgów” połączone z warsztatami roboczymi, z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego i gospodarczego reprezentującymi gminy : Kijewo Królewskie, Unisław, Dąbrowa Chełmińska i Zławieś Wielka. Chcielibyśmy aby spotkania miały luźny charakter i przebiegały w przyjaznej atmosferze. Żadnych pomysłów nie odrzucamy!
Na spotkania konsultacyjne (harmonogram przedstawiamy poniżej) zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe (KGW, OSP), instytucje publiczne, przedstawicieli sołectw i zachęcamy do zgłaszania swoich sugestii dotyczących kierunków rozwoju Zakola Dolnej Wisły. W lokalnej strategii rozwoju znajdą się propozycje projektów ww. grup, które będą miałę szansę realizacji z budżetu LGD „ Zakole Dolnej Wisły” przez następne 7 lat.
W ramach planu włączenia społeczności w proces tworzenia partycypacyjnej strategii zaplanowano również inne formy konsultacji – badania ankietowe w formie kwestionariuszy oraz w wersji ankiety internetowej, ponadto w Biurze LGD w Kijewie Królewskim prowadzony jest punkt konsultacyjny - mieszkańcy mają możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, uwagami oraz sugestiami. Serdecznie zapraszamy na spotkania i do naszego biura. To co zaplanujemy dziś, wpłynie na rozwój naszego obszaru w ciągu kolejnych lat.
Harmonogram spotkań konsultacyjnych
05.10.2022 godz. 16.30 – Kijewo Królewskie (biuro LGD)
06.10.2022 godz. 16.30 – Dąbrowa Chełmińska (Urząd Gminy)
17.10.2022 godz. 16.30 – Zławieś Wielka (sala GOPS)
18.10.2022 godz. 16.30 – Unisław ( GOK)
Więcej informacji na temat procesu konsultacji można zaleźć na stronie www.zakolewisly.pl
Podczas Święta Kapusty w Brukach Unisławskich na naszym stoisku promocyjnym prowadziliśmy badania ankietowe przygotowujące do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Nasz mobilny punkt informacyjny odwiedziło bardzo wiele osób, które chętnie podzieliły się swoimi opiniami m.in. na temat jakości życia oraz potrzeb związanych z rozwojem obszaru swojej gminy.
Na odwiedzających nasze stoisko czekały swojskie pyszności i niespodzianki z naszym logo ?
poniedziałek, 26 wrzesień 2022 09:53

OŚW- Wizyta studyjna Trygort 12-14 wrzesień relacja

Po wizycie studyjnej w Trygorcie na Mazurach pozostały wspomnienia i mnóstwo wiedzy, która być może już niebawem zaowocuje nowymi inicjatywami na rzecz mieszkańców 14 gmin, których reprezentanci w niej uczestniczyli.
W kolejnych dniach wizyty studyjnej nasi lokalni liderzy zapoznali się z ideą tworzenia strategii sołectwa na przykładzie Planu Odnowy Wsi Trygort. Poznali także dobre praktyki w zakresie współpracy między sołectwem i KGW na przykładzie sołectwa Wesołowo oraz Guja. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających prężnie w obu miejscowościach przygotowały dla uczestników pyszne poczęstunki oraz atrakcje w postaci wypiekania sękacza oraz warsztatów tworzenia galaretek 3d. Goszcząc w sołectwie Guja zaszczycił nas nawet swoją obecnością Burmistrz Węgorzewa.
Ciekawostką podczas wyjazdu były również warsztaty naturoterapii oraz filcowania, które były przykładem korzystania z zasobów zarówno infrastrukturalnych jak i kapitału społecznego osób uzdolnionych i posiadających ciekawe umiejętności, którymi dzielą się z mieszkańcami.
Podczas spaceru na boisko sportowe i naturalistyczny plac zabaw Pani Sołtys Alicja Rymszewicz opowiedziała nam o etapach tworzenia tych miejsc oraz źródłach finansowania.
Wizyta to duży zastrzyk energii oraz wiedzy, która z pewnością posłuży lokalnym liderom z obszaru Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" oraz LGD Vistula-Terra Culmensis do rozwoju swoich miejscowości oraz aktywizacji mieszkańców.
Dziękujemy serdecznie za gościnę Sołectwo Trygort , Wesołowo oraz Guja !!!! Dziękujemy KGW w Trygorcie, Wesołowie i Gui za pyszne poczęstunki oraz prezentacje Waszej działalności. Dziękujemy Stowarzyszeniu Trygort nad Mamrami za pokazanie nam jak się robi kulturę na wsi !!! Szczególne podziękowania za przygotowanie wizyty dla p. Alicji Rymszewicz, która koordynowała całość wizyty i zadbała o ciekawy i merytoryczny program dzieląc się z nami swoją cenną wiedzą !!!
Wizyta "Trygort - lepszy przykład niż wykład" była drugą wizytą w ramach projektu współpracy realizowanego przez Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" oraz LGD Vistula-Terra Culmensis pod tytułem "Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020.

Zapraszamy Sołtysów, Radnych, członków NGO, KGW, OSP, lokalnych liderów działających na rzecz swojego sołectwa na bezpłatny wykład:
„Jak przezwyciężyć trudności w życiu i pracy społecznej”

KIEDY?  04 października 2022 r. w o godzinie 17.00
GDZIE? Dom Kultury w Górsku, ul. Leśna 13 87-134 Górsk  (gmina Zławieś Wielka).

Zapisy: od 15 września (czwartek) 2022 r.  do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy w godzinach pracy Biura LGD.

Forma zapisów: telefonicznie: 796-757-161

Przy zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

ZASADY UDZIAŁU I ZGŁOSZEŃ:

- udział może wziąć osoba pełnoletnia zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
- szkolenie skierowane jest do lokalnych liderów, osób zaangażowanych w pracę na rzecz swojego sołectwa, Sołtysów, Radnych, członków Rad sołeckich, członków KGW, OSP, NGO; mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”;
- zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

ORGANIZATOR zapewnia:

- bezpłatny udział w szkoleniu, dojazd we własnym zakresie.
- poczęstunek w formie bufetu kawowego, słodkich i słonych przekąsek.

 

Partnerzy projektu współpracy:

Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org                 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w szkoleniu.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na publikacje wizerunku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Zakole Dolnej Wisły” (LGD)

Adres: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

NIP: 875-149-13-66

Tel. 796-757-161

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                                 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA: Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników zadania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w szkoleniu, w tym na potrzeby monitorowania uczestników zadania. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH: Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w ramach wdrażanego projektu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. do czasu 31.12.2023 r.
Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu.

PANA/I PRAWA: 

Ma Pan/i prawo do:

  • Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO.

 

 

czwartek, 08 wrzesień 2022 07:26

LSR 2023-2027

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie