• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Zakola Dolnej Wisły,
W związku z intensywnymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam opracować skuteczny Planu Komunikacji, zapewniający wszystkim zainteresowanym (mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD) bieżący kontakt z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły ”.
Dzięki dopasowanemu do Państwa potrzeb Planowi Komunikacji, sposoby informowania oraz włączania Państwa w działania LGD będą bardziej efektywne.
Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.
 
Na Państwa odpowiedzi czekamy do 30 kwietnia.
 

Zapraszamy Sołtysów, Radnych, członków NGO, KGW, OSP, lokalnych liderów działających na rzecz swojego sołectwa na bezpłatne szkolenie: „Klucz do poznania siebie - Structogram”

KIEDY?  26 kwietnia 2023 r. od godziny 9.00
GDZIE? Gminne Centrum Kultury Gruta (Gruta 95)

Zapisy: od 13 kwietnia (czwartek) 2023 r. do wyczerpania miejsc.

Szkolenie poprowadzi Pani Kinga Klejment - trenerka i mentorka kobiet, Certyfikowany Trener STRUCTOGRAM® Polska, doradca rozwoju osobistego, coach, Konsultant Kryzysowego.

Zapisy w godzinach pracy Biura LGD, od poniedziałku do piątku.

Forma zapisów: telefonicznie: 796-757-161

Przy zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

ZASADY UDZIAŁU I ZGŁOSZEŃ:

- udział może wziąć osoba pełnoletnia zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
- szkolenie skierowane jest do lokalnych liderów, osób zaangażowanych w pracę na rzecz swojego sołectwa, Sołtysów, Radnych, członków Rad sołeckich, członków KGW, OSP, NGO; mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”;
- zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

ORGANIZATOR zapewnia: bezpłatny udział w szkoleniu (dojazd we własnym zakresie) oraz poczęstunek.

Partnerzy projektu współpracy:

Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org                 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w szkoleniu.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na publikacje wizerunku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Zakole Dolnej Wisły” (LGD)
Adres: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 875-149-13-66
Tel. 796-757-161
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                     

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA: Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników zadania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w szkoleniu, w tym na potrzeby monitorowania uczestników zadania. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH: Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w ramach wdrażanego projektu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. do czasu 31.12.2023 r.
Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu.

PANA/I PRAWA: 

Ma Pan/i prawo do:

- Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

- Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO.

 

13/04/2023 - 08:15 | AM

Uwaga Mieszkańcy Zakola !

Uwaga mieszkańcy Zakola !!!!! ???

Informujemy, że w ramach tworzonych Centrów Aktywności Lokalnej organizujemy otwarte dyżury animatorów lokalnych, podczas których popołudniami będzie można skorzystać z różnych kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. ???

W każdym CAL zajęcia będą różnorodne ukierunkowane na integrację i animację np. gry planszowe, spotkania autorskie, zajęcia taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, ruchowe i wiele innych.

Dyżury mają charakter otwarty, więc wystarczy przyjść i się z nami spotkać ? Zapewniamy kącik kawowy ?

Zapraszamy do udziału w spotkaniach oraz do śledzenia naszej strony oraz stron naszych Partnerów, gdzie będziemy informować o planowanych dyżurach i ich tematyce:

Dom Kultury w Górsku
Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim
Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Zapraszamy serdecznie osoby młode w wieku 13-17 lat z obszaru LGD Zakole do udziału w projekcie  Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły”, w ramach którego powołujemy Akademię Młodego Lidera , w której łącznie 40 osób (10 osób z każdej gminy) skorzysta ze wsparcia w postaci:

 - udziału w  cyklu spotkań i warsztatów aktywizujących ( 31 godzin warsztatów, szkoleń, spotkań)

-  udziału w obozie aktywizacyjnym w ośrodku szkoleniowym WOŚP w miejscowości  Szadowo Młyn - dla wszystkich uczestników AML - 4 dni.

-  konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną

- wykład motywacyjny z podróżnikiem i działaczem społecznym Jasiem Melą

- udziału w  Forum Młodych Liderów Zakola Dolnej Wisły

Szczegółowy zakres oferty AML znajduje się w REGULAMINIE, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” gminy: Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Kijewo Królewskie. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne do pobrania ze strony internetowej www.zakolewisly.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu ul. Chełmińska 7B 86-253 Kijewo Królewskie.

Dla Akademii Młodego Lidera  w każdej z gmin LGD, zostaną przeprowadzone cztery osobne nabory.

Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacji. Wybór uczestników nastąpi poprzez utworzenie listy podstawowej i rezerwowej (w przypadku większej liczby chętnych). Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej osoby pierwotnie przyjętej do projektu. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

kryteria obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego kandydata do udziału w projekcie):

- osoba zamieszkująca teren LGD "Zakole Dolnej Wisły" objęty Lokalną Strategią Rozwoju (weryfikacja na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego z załączonym zaświadczeniem z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem zobowiązaniowym np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunkilub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- osoba w wieku 13-17 lat w momencie przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej zawierającej oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz legitymacji szkolnej przedstawionej do wglądu pracownikom Biura LGD);

 kryteria premiujące: (pierwszeństwo udziału w projekcie)

- zaangażowanie społeczne np. uczestnictwo w młodzieżowej drużynie pożarniczej MDP, KGW, innej organizacji społecznej/ doświadczenie w wolontariacie potwierdzone minimum jednym dokumentem (m.in. zaświadczenie, umowa wolontariatu)

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

- formularz rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

- zaświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawionym na rodzica/opiekuna prawnego i jego adres zamieszkania dokumentem  zobowiązaniowym (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- dokumenty /zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium premiującego – zaangażowanie społeczne (jeśli dotyczy) - np.  zaświadczenie, umowa wolontariatu

- legitymacja szkolna  do wglądu podczas składania formularza rekrutacyjnego.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na obszarze LGD Zakole:

Gmina Dąbrowa Chełmińska – Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 , biuro nr 17,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Barbara Piórkowska tel. 697 021 676

Gmina Kijewo Królewskie – Biuro LGD Zakole, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Krzysztof Nowacki tel. 796 757 161

Gmina Unisław – Urząd Gminy w Uniławiu, ul. Parkowa 20,86-260 Unisław, biuro nr 12, w godzinach 8.00 – 14.00, koordynator gminny Agnieszka Góral tel. 505 189 145

Gmina Zławieś Wielka  - Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, biuro nr 11, w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny Justyna Przybyszewska tel. 691 923 530

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

17-25.04.2023 R.

UWAGA !!!! W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń  - data i godzina przyjęcia zgłoszenia w miejscu wskazanym na obszarze każdej z gmin.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”

Zapraszamy serdecznie osoby pełnoletnie z obszaru LGD Zakole do udziału w projekcie  Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły”, w ramach którego na obszarze każdej z naszych gmin uruchamiamy Centra Aktywności Lokalnej, w których łącznie  80 osób (20 osób z każdej gminy) skorzysta ze wsparcia w postaci:

 - udziału w  Cyklu grupowych zajęć prozdrowotnych "Budujemy odporność w zgodzie z naturą" ( 57 godzin warsztatów, szkoleń, spotkań, treningów)

- "Jedziemy po zdrowie"- promujący zdrowe nawyki dwudniowy wyjazd do Ciechocinka

-zCAL-eni w Zakolu – wymiana doświadczeń – uczymy się od siebie - wydarzenie edukacyjne, integracyjne.

Szczegółowy zakres oferty CAL znajduje się w REGULAMINIE, z którym obowiązkowo należy się zapoznać przed zgłoszeniem swojej kandydatury do udziału w projekcie.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” gminy: Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska, Unisław oraz Kijewo Królewskie. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne do pobrania ze strony internetowej www.zakolewisly.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu ul. Chełmińska 7B 86-253 Kijewo Królewskie.

Dla Centrów Aktywności Lokalnej, które zostaną utworzone  w każdej z gmin LGD, zostaną przeprowadzone cztery osobne nabory.

Po zakończeniu naboru Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacji. Wybór uczestników nastąpi poprzez utworzenie listy podstawowej i rezerwowej (w przypadku większej liczby chętnych). Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej osoby pierwotnie przyjętej do projektu. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

Kryteria obligatoryjne (obowiązkowe dla każdego kandydata do udziału w projekcie):

- osoba zamieszkująca teren LGD "Zakole Dolnej Wisły" objęty Lokalną Strategią Rozwoju (weryfikowane na podstawie zaświadczenia z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawione na dana osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne);

- osoba dorosła, a więc osoba która ukończyła 18 rok życia w momencie przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie karty rekrutacyjnej zawierającej oświadczenie o pełnoletności oraz dokumentu tożsamości przedstawionego do wglądu pracownikom Biura LGD/ osobom odpowiedzialny za rekrutację na obszarze każdej z gmin);

Kryteria premiujące (pierwszeństwo udziału w projekcie):

- osoba niepełnosprawna (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie przesłanki np. m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej).

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE ???

Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie jest zobowiązana do przedłożenia w trakcie procesu rekrutacji następujących dokumentów:

- formularza rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu - POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

- zaświadczenia z ewidencji ludności o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy lub wystawione
na dana osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.

- w  przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenia lub inny dokument potwierdzający  spełnienie przesłanki np. m.in. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej.

 - dowód osobisty do wglądu podczas składania formularza rekrutacyjnego.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na obszarze LGD Zakole:

Gmina Dąbrowa Chełmińska – Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21 , biuro nr 17,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Barbara Piórkowska tel. 697 021 676

Gmina Kijewo Królewskie – Biuro LGD Zakole, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie,
w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny – Krzysztof Nowacki tel. 796 757 161

Gmina Unisław – Urząd Gminy w Uniławiu, ul. Parkowa 20,86-260 Unisław, biuro nr 12, w godzinach 8.00 – 14.00, koordynator gminny Agnieszka Góral tel. 505 189 145

Gmina Zławieś Wielka  - Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, biuro nr 11, w godzinach 8.00-14.00, koordynator gminny Justyna Przybyszewska tel. 691 923 530

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

17-25.04.2023 R.

UWAGA !!!! W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń  - data i godzina przyjęcia zgłoszenia w miejscu wskazanym na obszarze każdej z gmin.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” rozpoczyna realizację projektu  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły”. Niebawem ogłoszona  zostanie rekrutacja uczestników projektu (zasady określone w  Regulaminie ), zatem zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi informacjami o projekcie oraz śledzenia strony www.zakolewisly.pl, stron gminnych oraz mediów społecznościowych.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby dwóch grup mieszkańców obszaru LGD, które w okresie postpandemicznym pragną wrócić do aktywności społecznej. Osoby dorosłe – których udział w życiu społecznym został ograniczony w związku z obawami o zdrowie własne oraz bliskich. Młodzież – której aktywność została ograniczona w wyniku lock downów oraz długotrwałej izolacji.

 1. Dla dorosłych - powstaną 4 Centra Aktywności Lokalnej na obszarze każdej z gmin LGD, ukierunkowane na edukację prozdrowotną w nurcie „bliżej natury”. Zamierzamy wzmocnić dorosłych uczestników projektu pod kątem świadomościowym oraz praktycznym w kierunku dbania o odporność, kondycję fizyczną i psychiczną.
 2. Dla młodzieży – powstanie 1 AML - cykl zajęć ukierunkowanych na poprawę kompetencji os. młodych w zakresie działalności społ. oraz promujących ideę wolontariatu.

Termin realizacji projektu: 01.04.-31.10.2023 r.

Cel projektu: Wielopokoleniowy wzrost aktywności zdrowotnej i społecznej wśród 120 mieszkańców obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” w okresie do 31.10.2023 r.

Grupa docelowa projektu.: 120 mieszkańców obszaru LGD - 80 osób dorosłych, 40 osób młodych w wielu 13-17 lat,

Tworzenie i rozwój działalności mediatek – Centrów Aktywności Lokalnej

W ramach zadania powstaną 4 Centra  ( CAL) Aktywności Lokalnej na terenie wszystkich gmin obszaru LGD - Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Miejsca, w których powstaną CAL:

 

Gmina Dąbrowa Chełmińska – Świetlica Wiejska w Czemlewie, animator gminny CAL – Barbara Piórkowska, tel. 697 021 676

 

Gmina Kijewo Królewskie – Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim, animator gminny CAL – Katarzyna Dominas, tel. 506 664 704

 

Gmina Unisław –  Gminny  Ośrodek Kultury w Unisławiu, animator gminny CAL – Agnieszka Góral, tel. 505 189 145

 

Gmina Zławieś Wielka  - Dom Kultury w Górsku, animator gminny CAL – Renata Dobrowolska, tel. 606 998 523

 

W każdym Centrum wsparcie otrzyma 20 osób (osoby dorosłe powyżej 18 r.ż.), łącznie 80 osób. Ponad to w ramach zadania przewidziano wydarzenia otwarte, integrujące osoby objęte wsparciem z mieszkańcami gmin.

 

Działalność każdego Cal będzie ukierunkowana zadania o charakterze edukacyjnym w kierunku prozdrowotnym. Uczestnicy otrzymają wyjątkową szansę poszerzenia swojej wiedzy i świadomości w zakresie ekologii i dbałości o własne zdrowie poprzez metody naturalne oraz aktywność fizyczną oraz elementy rozwoju emocjonalnego. W dobie pandemii dbałość o zdrowie zarówno fizyczne, jak i emocjonalne stała się priorytetem. Projekt będzie stanowił dla uczestników szansę na powrót do normalności oraz dbałości o odporność poprzez metody dostępne od setek lat, znane naszym babciom, a niestety w dzisiejszych czasach często zapominane. Chcemy, aby uczestnicy przypomnieli sobie jak cennym darem jest natura, zarówno dla naszego zdrowia, jak i życia oraz jak ważna jest dbałość o ten dar.

 

W każdym CAL zaplanowano dyżury animatora 1 dzień w tygodniu po 4h dla chętnych uczestników projektu oraz mieszkańców obszaru LGD, podczas których odbywać się zajęcia animacyjne i kącik kawowy. Podczas dyżurów animatorów

przewidziano m.in.: zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, szachowe i inne zgodne z zapotrzebowaniami mieszkańców.

Zadania zaplanowane dla uczestników projektu:

 1. Cykl grupowych zajęć prozdrowotnych "Budujemy odporność w zgodzie z naturą
 2. a) warsztaty zielarskie – 2 spotkania po 6h

          b) warsztaty kulinarne / dietetyczne – 2 spotkania po 5h

          c) warsztaty terapii naturalnej np. terapia dźwiękiem, stawianie baniek – 1 spotkanie 6h

          d) treningi Nordic Walking – 3 treningi po 3h

          e) spotkania z psychologiem/ coachem "Motywacja do aktywności" – 2 spotkania po 4h

          f) warsztaty rękodzielnicze – 2 spotkania po 6h

 2. "Jedziemy po zdrowie"- promujący zdrowe nawyki wyjazd do Ciechocinka.

III. zCAL-eni w Zakolu – wymiana doświadczeń – uczymy się od siebie - wydarzenie edukacyjne, integracyjne, utrwalające wiedzę nabytą podczas zadań merytorycznych oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami

CAL. Wspólne dla uczestników wszystkich CAL oraz mieszkańców obszaru – charakter otwarty.

Dla utrwalenia efektów projektu oraz wzmocnienia poczucia zintegrowania z grupą zaplanowano zakup wyposażenia warsztatowo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu typu: koszulki oraz butelki filtrujące zlogotypami, kijki do Nordic Walking.

Akademia Młodego Lidera

W ramach zadania powołana zostanie 1 Akademia Młodego Lidera, w której uczestniczyć będzie 40 osób w wieku 13-17 lat, (przewidziano udział 10 uczestników z każdej gminy obszaru LGD).

Zadanie dedykowane będzie dla młodzieży, która wykazuje się aktywnością społeczną na rzecz środowiska lokalnego np. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, KGW i innych organizacji pozarządowych, a także wolontariusze wspierający działalność podmiotów typu GOK. Zaplanowane w ramach Akademii działania mają wyposażyć młodych liderów w kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego organizowania przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz popularyzacji aktywności społecznej wśród młodych ludzi.

Sposób organizacji działań: zajęcia wspólne oraz w grupach 10-osobowych (gminnych), w tym wyjazdy i eventy.

 

Zadania zaplanowane dla uczestników projektu:

 1. Cykl spotkań i warsztatów aktywizujących
 2. a) spotkanie integrujące wszystkich uczestników (40 os.) z elementami animacji inaugurujące powołanie Akademii Młodego Lidera - 1 spotkanie 4h
 3. b) warsztaty projektowania działań społ. - 3 spotkania po 4h dla każdej z 10-osobowych grup.
 4. c) "Warsztaty reportersko-medialne - czyli jak skutecznie promować działania społ. i nie tylko" - 2 spotkania po 4h dla każdej z 10 os.grup
 5. Obóz aktywizacyjny w ośrodku szkoleniowym Szadowo Młyn - dla wszystkich uczestników AML wraz z 4 animatorami - 4 dni

III. Konkurs na najlepszą inicjatywę społ. - 4 inicjatywy zorganizowane przez każdą z grup gminnych na podstawie wiedzy i umiejętności nabytych podczas cyklu szkoleń i warsztatów.

 1. Wykład motywacyjny z podróżnikiem i działaczem społecznym - wydarzenie otwarte dla uczestników AML dzieci, młodzieży oraz rodziców zamieszkującej obszar LGD, przewidziano udział do 100 os.
 2. Forum Młodych Liderów Zakola Dolnej Wisły - wydarzenie mające na celu szerzenie idei włączenia ludzi młodych w sprawy lokalne, podczas którego odbędą się prezentacje dobrych praktyk w tym zakresie. Przewiduje się obecność minimum 60 os. - uczestników AML oraz chętnych zainteresowanych tematyką wydarzenia, które będzie miało charakter otwarty. Czas trwania wydarzenia około 4h.
 3. Konkurs „Młodzi na Straży” – mający na celu pobudzenie zaangażowania młodych ludzi w działania OSP oraz integrację środowisk MDP obszaru LGD.

VII. Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Zakola Dolnej Wisły – organizacja zlotu ma na celu integrację środowisk MDP obszaru LGD oraz przeprowadzenie pokazów i prezentacji w tematyce zgodnej z zakresem

działań MDP np. pierwsza pomoc.

Dla utrwalenia efektów projektu oraz wzmocnienia poczucia zintegrowania z grupą zaplanowano zakup wyposażenia warsztatowo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu typu: koszulki, statuetki oraz butelki filtrujące z logotypami.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 realizowany jest przez Beneficjenta Lokalną Grupę Działania  „Zakole Dolnej Wisły”.

 

Rozpoczął się nabór wniosków na finansowanie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich. Do rozdysponowania jest 120 mln zł. O przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Od 3 kwietnia, Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń mogą wnioskować o pomoc finansową na prowadzenie działalności statutowej. W puli jest 120 mln zł. 

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby członków organizacji. Zgodnie z regulaminem, koła gospodyń liczące do 30 osób mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł,  KGW liczące od 31 do 75 członków mogą wnioskować o 9 tys. zł, KGW liczące więcej niż 75 członków uprawnione są do dofinansowania w wysokości 10 tys. zł. 

 

Więcej informacji oraz wniosek i instrukcja pod linkiem : 

Nabór wniosków na finansowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 24.03.2023 r., przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” podpisali umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły”.
Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby dwóch grup mieszkańców obszaru LGD, które
w okresie po pandemii pragną wrócić do aktywności społecznej. Osoby dorosłe –których udział w życiu społecznym został ograniczony w związku z obawami o zdrowie własne oraz bliskich. Młodzież –której aktywność została ograniczona w wyniku lock downów oraz długotrwałej izolacji.
I. Dla dorosłych - powstaną 4 Centra Aktywności Lokalnej (CAL) na obszarze każdej z gmin LGD, ukierunkowane na edukację prozdrowotną w nurcie „bliżej natury”. Zamierzamy wzmocnić dorosłych uczestników projektu pod kątem świadomościowym oraz praktycznym w kierunku dbania o odporność, kondycję fizyczną i psychiczną.
II. Dla młodzieży – powstanie 1 Akademia Młodego Lidera - cykl zajęć ukierunkowanych na poprawę kompetencji osób młodych (13-17 l) w zakresie działalności społecznej oraz promujących ideę wolontariatu.
Termin realizacji projektu: 01.04.-31.10.2023 r.
Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zasad udziału w projekcie w poszczególnych gminach już niebawem. Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.zakolewisly.pl oraz profilu na FB.
Wsparcie za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskie
W dniach 20-21 marca w Warszawie reprezentantki naszej LGD uczestniczyły w inspirujących wykładach i szkoleniach dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie.
Tematyka szkoleń obejmowała tak ważne dla nas zagadnienia:
• Jak angażować młodzież korzystając z potencjału lokalnej społeczności
• Jak angażować mieszkańców we wspólne idee. Jak skutecznie zapraszać ludzi na spotkania tak, aby frekwencja była wyższa.
Ponadto ważną kwestią poruszaną podczas wykładów była ekologia oraz problemy zmian klimatycznych♻️♻️♻️.
Szkolenia były również okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania relacji z Ośrodkami Działaj Lokalnie z całego kraju.
Zaszczytem było również uczestnictwo w uroczystej gali podsumowującej działania ODL w 2022 r. podczas której uhonorowano laureatów konkursu „Opowiedz” z edycji 2021 i 2022.
Dziękujemy!!!
 
 
za zaproszenie, przekazaną wiedzę, ogrom inspiracji i świetną organizację wydarzenia ??

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie