PRZYDATNE MATERIAŁY DLA PRZYSZŁYCH WNIOSKODAWCÓW

data publikacji 29.05.2017

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA  "ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW"

Jednym z najważniejszych załączników, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Rozwój przedsiębiorstw" jest oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  o wielkości przedsiębiorstwa. Jest załącznik obligatoryjny sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie ARiMR. Na liście załączników we wniosku w ramach rozwoju przedsiębiorstw znajduje się on pod nr B.5.

Wzór oświadczenia dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy można pobrać ze strony ARiMR (punkt 4 ) - LINK


data publikacji 12.12.2016

GŁÓWNE WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA

Główne warunki udzielania wsparcia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25 sierpnia 2016 r.


 data publikacji 12.05.2017 r.

JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ??? - pomocnicza prezentacja sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - POBIERZ


data publikacji 12.05.2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - wiele cennych informacji dla osób chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą  - POBIERZ

Przedstawiamy również zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (źródło: www.prow.mazovia.pl) .Materiały te rozwiewają wiele wątpliwości odnośnie działań podejmowanie i rozwój działalności gospodarczejLINK


data publikacji 12.05.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ " wynikające z umowy przyznania pomocy.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WARUNKI OKREŚLONE W UMOWIE - wnioskodawcy, którzy z pozytywnym efektem przejdą etap oceny i wyboru operac ji oraz podpiszą umowę z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobowiązani będą do realizacji  operacji czyli założeń określonych we wniosku i biznesplanie. Niniejsza prezentacja pokazuje w sposób obrazowy zadania i zobowiązania Beneficjenta, którego operacja została wybrana do dofinansowania.

PREZENTACJA - UMOWA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WZÓR UMOWY NA STRONIE ARiMR


data publikacji 11.05.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW" wynikające z umowy przyznania pomocy.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW WARUNKI OKREŚLONE W UMOWIE - wnioskodawcy, którzy z pozytywnym efektem przejdą etap oceny i wyboru operacji oraz podpiszą umowę z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobowiązani będą do realizacji  operacji czyli założeń określonych we wniosku i biznesplanie. Niniejsza prezentacja pokazuje w sposób obrazowy zadania i zobowiązania Beneficjenta, którego operacja została wybrana do dofinansowania.

PREZENTACJA - UMOWA ROZWÓJ

WZÓR UMOWY NA STRONIE ARiMR


data publikacji 11.05.2017 r.

KONKURENCYJNY TRYB WYBORU OFERT - OBOWIĄZEK WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW"

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • wnioskodawców / beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Wyżej wymieniony obowiązek zostaje wprowadzony na mocy przepisów zmienionej Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, wchodzących w życie w dniu 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od dnia 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny wynikający z art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowała  specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal dostępny jest pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów".

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

Zachęcamy do zapoznania się z pomocniczą prezentacją na temat konkurencyjnego wyboru wykonawców, jaką sporządził Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - PREZENTACJA

Strona korzysta z plików cookie